Samarbete i livsmedelskedjan

Cerealia och Menigo har utvecklat ett samarbete kring hållbar produktion och hållbara produktval. Med gemensamma ambitioner kan vi nå hela vägen med hållbarhetsarbetet, skriver gästbloggare Susanna Liljeblad och Marie Malmqvist.

Menigo och Lantmännen delar en gemensam målbild om att minska klimatpåverkan och stärka hållbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Det handlar till stor del om att erbjuda hållbara produkter och påverka kunder att göra hållbara val. Samarbetet skapar bättre förutsättningar för oss att nå högt uppsatta mål och se till att alla gör sin del längs kedjan.

För Menigo är hållbarhet något som genomsyrar hela verksamheten, och en viktig del av profileringen gentemot kunder och intressenter. Därför har vi under det senaste året satsat på att utveckla samarbetet med Lantmännen kring Framtidens Jordbruk och vi kommer att fortsätta framöver. En mycket stor del av miljöpåverkan från livsmedel kommer från primärproduktionen, det gör valet av råvaror och produkter viktigt, något som varit en ögonöppnare för oss. Utifrån det perspektivet är Menigos partnerskap med Lantmännen, som kan påverka produktionen, helt avgörande för att vi ska kunna erbjuda mer hållbara val. Lantmännen genomför konkreta aktiviteter i produktionsledet som visar vägen till målen, och vi på Menigo har den viktiga länken till kunderna.

imagelovxf.png
Menigo är en helhetsleverantör inom mat och dryck för professionella aktörer. De levererar allt från färskvaror och frysta/torkade livsmedel, till utrustning och förbrukningsartiklar. 

Utifrån Lantmännens perspektiv är samarbetet med Menigo ett viktigt sätt att nå hela vägen ut till slutkunden. Hållbarhetsagendan är central för allt vi gör på Lantmännen, och att hitta nya och bättre sätt att paketera vårt arbete gentemot kunder och konsumenter, väcka intresse och skapa värde för dem är ständigt i fokus. Det handlar både om att ta fram produkter som bidrar till ökad hållbarhet och underlättar för kunden att välja, och att utbilda kring hur vi kan nå världens mest hållbara jordbruk och vad som krävs av respektive led i kedjan på vägen dit. Menigo kan hjälpa oss att nå ut både bredare och djupare till kunderna med våra budskap, och därmed gemensamt bidra till ökad hållbarhet. Det skapas en win-win för oss båda.

Kunderna värdesättter hållbarhet allt mer, samtidigt finns komplexitet och kunskapsbrist. Vi ser att Menigos kunder ofta har ambitiösa mål och en vilja att välja rätt, men att det inte alltid är tydligt hur vägen dit ser ut. Agendan breddas alltmer från ekologiskt till bredare hållbarhetsfrågor. Det finns idag ofta en bild av att det småskaliga och lokala är bäst, men om vi ska uppnå stora förändringar måste skiftet ske på bredden, i all jordbruksproduktion, och det hållbara valet måste vara enkelt och tydligt. Det kan också uppstå intressekonflikter mellan budgetkrav och hållbarhetsambitioner. Här kan vi hjälpa våra kunder att sortera och prioritera.

Stora förändringar kräver samarbete, med gemensamma krafter kan vi bidra till att en större rörelse skapas. Vi är ännu i början av resan, vi har hittills satsat på utbildning och att skapa fler kontaktytor mellan våra respektive organisationer. Det bidrar till en bred förståelse för frågorna och bygger en bas för långsiktig utveckling. Det är många människor som arbetar med produkter innan de når skolköket eller restaurangen, och som nu har en bättre grund och kunskap om hållbarhetsfrågorna att stå på och att vidareförmedla till nästa led i kedjan. Samarbetet bygger på en gemensam ambition och ömsesidig öppenhet och transparens.

blobid4.jpg
Vetemjöl odlat enligt programmet Klimat & Natur, med upp till 30% mindre klimatpåverkan.

Nu blickar vi framåt och har utvecklat en plan för 2021. Vi arbetar bland annat med att paketera vårt budskap tydligare till kunder, och även brett inom livsmedelsbranschen bidra till en fördjupad kunskap och mer samarbete. Vi satsar på att minska användningen av fossila råvaror, utveckla teknik som ökar hållbarhetsprestandan och på att utveckla allt fler hållbart producerade livsmedel och förpackningar. Som ett exempel utvecklar Lantmännen sortimentet med fler produkter baserade på spannmål odlat enligt programmet Klimat & Natur som syftar till ett långsiktigt arbete med att utveckla hållbara odlingsmetoder med minskad klimatpåverkan och hänsyn till biologisk mångfald. Inom odlingsprogrammet läggs nya kriterier till allt eftersom och förbättrar hela tiden programmets resultat. En stor satsning inför 2021 är övergången till Klimat & Natur för vårt mjöl- och pannkaksortiment. Att vi erbjuder spannmål producerat enligt programmet Klimat & Natur gör det enklare för våra kunder vara med och bidra till framtidens jordbruk.

Vi fortsätter även att driva vårt sortiment av svenskproducerad pasta gjord av svenskodlat durumvete samt våra svenskodlade bönor. Allt detta gör det enklare för våra kunder att göra hållbara val. Att främja svensk produktion handlar om att stötta svenska bönder, det svenska lantbruket och stärka den svenska livsmedelsförsörjningen, det bidrar också till miljömässig hållbarhet där vårt svenska jordbruk ligger i framkant. Inom Foodservice har Lantmännen lyft ursprungsfrågan under året som gått, och samarbetet med Menigo har bidragit till att vi tillsammans sätter ursprungsfrågan på agendan ännu mer.

Ett naturligt perspektiv i hållbarhetsfrågorna är långsiktighet, genom satsningar och investeringar nu kan vi göra stor skillnad i framtiden. Både Lantmännens och Menigos klimatmål sträcker sig till 2050 då våra företag ska ha uppnått klimatneutralitet. Vi ser en framtid där medvetenhet och kunskap kring hållbarhetsfrågorna har kommit så långt att det är en självklarhet att integrera hållbarhet som beslutsparameter i hela livsmedelskedjan. Och att det blir lättare och lättare att genomföra förändringar som krävs. Den generation som nu växer upp ställer höga krav och ser hållbarhetsagendan som självklar, vi vill visa att det faktiskt sker mycket redan och att vi tillsammans, genom våra dagliga val, kan göra en hållbar framtid möjlig.

Att främja svensk produktion handlar om att stötta svenska bönder, det svenska lantbruket och stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Det bidrar också till miljömässig hållbarhet, där vårt svenska jordbruk ligger i framkant.

Susanna Liljeblad Sales Director Food Service, Lantmännen Cerealia
Marie Malmqvist Chef Kategori & Inköp Broadline, Menigo