Programmet som gynnar både lantbrukaren och klimatet

Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur växer och allt fler lantbrukare ansluter sig till programmet. Klimat & Natur är viktigt för att bana väg för omställning mot en mer hållbar odling, med insatser för minskad klimatpåverkan och främjande av biologisk mångfald. Programmet skapar möjligheter för lantbrukare att göra hållbara investeringar på gårdarna utan att det sker på bekostnad av lönsamheten, som redan är begränsad.

Patrik Holmgren arbetar på Högesta i Skåne, med ansvar för lantbruket som omfattar växtodling och köttdjursuppfödning på 2 200 hektar. Bland annat odlas spannmål enligt Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur sedan cirka fem år tillbaka. Nytt för i år är att maltkorn odlas enligt programmet, där Högesta är bland de första att testa den nya grödan.

Hänsyn till klimat och miljö är viktiga faktorer i odlingen på Högesta, sedan länge har man gjort insatser för att gynna biologisk mångfald och värna miljön, till exempel genom att anlägga våtmarker.

- Klimat & Natur stämmer väl med sättet vi vill bruka jorden på, vi har en tydlig klimatprofil och odlingsprogrammet ligger i linje med gårdens grundläggande värderingar. Vi vet alla att vi behöver ställa om, vi som arbetar med lantbruk märker redan av tydliga effekter av klimatförändringarna, och även en minskning av biodiversitet. Hela kedjan från jord till bord behöver hjälpas åt. Viljan att ställa om jordbruket finns och jag talar för många av mina kollegor, men vi behöver hjälp att skapa en ekonomisk hållbarhet också. Det är små marginaler i jordbruk. Med Klimat & Natur kan vi få en extra ersättning som gör investeringarna rimliga, säger Patrik Holmgren.

Inom odlingsprogrammet finns ett antal konkreta insatser som syftar till att främja fåglar och insekter, bland annat lämnas öppna, osådda ytor mitt i åkern där lärkor kan landa, så kallade lärkrutor. Dessutom odlas blommande kantzoner som kan hjälpa insekter hitta mat. Utöver det finns ett antal åtgärder för att minska klimatpåverkan från odlingen avsevärt. Att ansluta sig till Klimat & Natur innebär såväl långsiktiga åtaganden i verksamheten som investeringar i ny teknologi och insatsvaror. 

- Vi köper in dyrare gödning som är bättre ur klimatsynpunkt eftersom den är framställd med mindre utsläpp. Vi kör helt utan fossilt bränsle och använder istället HVO diesel som är förnybar. Odlar man enligt Klimat & Natur så går det inte alltid att ta de billigaste vägarna. HVO kostar t.ex. cirka fyra kronor mer per liter jämfört med vanlig diesel. Hade vi inte haft den extra ersättningen från Klimat & Natur så hade det inte varit ekonomiskt försvarbart att ta stegen mot en mer klimatvänlig odling, menar Patrik.

Klimat & Natur möjliggör för livsmedelsproducenter och konsumenter att vara med och bidra till att göra svenskt jordbruk än mer hållbart.

- Klimat & Natur är för mig som lantbrukare och medlem i Lantmännen ett väldigt bra ställningstagande som visar att man tar ansvar. Vi som odlar enligt programmet, de företag som väljer att ansluta sig samt alla konsumenter som väljer produkterna är med och bidrar till en faktisk förändring. Det kan man vara säker på, detta följs upp med noggrann dokumentation och revisioner. Jag är övertygad om att fler än vi som odlar ser ett stort värde. Här gäller det att vi tillsammans med hela industrin går in långsiktigt i detta och visar på de mervärden som programmet faktiskt bidrar till, säger Patrik.

Jag är övertygad om att fler än vi som odlar ser ett stort värde. Här gäller det att vi tillsammans med hela industrin går in långsiktigt i detta och visar på de mervärden som programmet faktiskt bidrar till

Patrik Holmgren, Odlar enligt Klimat & Natur på Högestads gods