Soja

Soja är en viktig råvara vid produktion av foder. Odlingen kan på flera platser i världen ha negativa konsekvenser för människor och miljö. Lantmännen stödjer och köper ansvarsfullt producerad soja.

Soja är den mest använda proteinråvaran vid foderproduktion. Den är en koncentrerad råvara med bra sammansättning för de flesta djur, ett effektivt fodermedel som är en viktig del för att svenska lantbrukare ska klara konkurrensen från importerade livsmedel. Inhemska proteinråvaror från exempelvis raps, ärtor och åkerbönor täcker i dagsläget inte behovet av foderprotein i Sverige och har svårt att konkurrera prismässigt med importerad soja.

På flera håll i världen sker sojaodlingarnas utbredning på bekostnad av savannområden och biologisk mångfald, och tränger undan ursprungsbefolkningar. En stor del av världens sojaproduktion sker i Brasilien och andra länder i Sydamerika, där värdefulla naturtyper exploateras för att skapa nya odlingsbara områden. Andra vanliga problem vid sojaproduktion är dåliga arbetsvillkor för lantbrukarna, och användning av otillåtna bekämpningsmedel.

Aktivt arbete på flera fronter 

Utmaningarna kring produktion och användning av importerad soja har länge varit en prioriterad fråga för Lantmännen. Sedan flera år bedriver vi ett aktivt arbete på flera fronter.

Lantmännen är en stor aktör på den svenska fodermarknaden och köper sammanlagt ca 120 000 ton soja per år. Samtidigt är vi en relativt liten aktör globalt sett, Lantmännen köper mindre än 0,5 procent av den soja som produceras i Brasilien. Vi är därför beroende av dialog och samarbete med andra aktörer i branschen, nationellt och internationellt, för att kunna påverka och åstadkomma förändring. 

100 % certifierad soja

Sedan 2010 finns en standard och certifiering för ansvarsfullt producerad soja, utvecklad i den internationella rundabordsprocessen Round Table for Responsible Soy (RTRS ). Kriterierna omfattar bland annat skydd av regnskogsområden, bekämpningsmedel och arbetsvillkor för odlarna.

ProTerra är en annan organisation som, liksom RTRS, certifierar ansvarsfull sojaproduktion enligt Basel Criteria for Responsible Soy.  

Vi har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerd soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbart odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Sojadialogen

Sedan 2014 verkar Lantmännen, Världsnaturfonden WWF och 40-talet andra svenska företag och organisationer för att öka andelen ansvarfullt odlad soja som används av den svenska livsmedelssektorn. Överenskommelsen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från de undertecknande företagen ska vara ansvarsfullt producerad, från år 2015. Detta kan uppfyllas antingen genom köp av RTRS-certifikat (Round Table on Responsible Soy), genom fysiskt certifierad soja enligt ProTerras kriterier eller genom KRAV-certifierad soja. Det kan också vara från spårbart odlingsområde som av Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part, till exempel soja från vissa geografiska områden i Kanada.

Topplacering i WWFs ranking

Genom att efterfråga ansvarsfullt producerad soja bidrar Lantmännen till att förändra sojaproduktionen i hållbar riktning. WWF:s Soy Scorecard (2016) för hållbart producerad soja, visar tydligt att svenska företag ligger i topp globalt, och att Lantmännen leder utvecklingen av ansvarsfulla sojainköp bland foderföretagen. Lantmännen var ett av två foderföretag i WWFs granskning som fick bedömningen ”Leading the way".

Satsning på alternativa proteingrödor

Vi arbetar också med att utvärdera och utveckla alternativa proteinkällor. I dagsläget är Agrodrank, en biprodukt från etanolproduktionen det främsta alternativet. På Lantmännen Agroetanol produceras årligen 175 000 ton proteinfoder som kan ersätta över 100 000 ton soja. Vi arbetar med att vidareutveckla denna produkt för att kunna utnyttja potentialen fullt ut. Lantmännen säljer också proteingrödor, t.ex. ärtor, åkerböna och oljeväxter till lantbrukare så att de kan odla proteinfoder på sina egna gårdar.

Närproducerat foder utan soja

I Lantmännens fodersortiment erbjuder vi närproducerade foder av svenska och europeiska råvaror, helt utan sojaprotein eller palmoljeprodukter, till exempel under sortimentet Nötfor Nära.