Säker och effektiv produktion

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt för att minimera påverkan på människa och miljö. I alla led från jord till bord.

Vår produktion ska vara så effektiv som möjligt och vi arbetar ständigt för att optimera, ta tillvara och spara resurser i alla led. Samtidigt ska produktionen vara säker för våra medarbetare och andra, till exempel entreprenörer, som arbetar där.

Systematiskt förbättringsarbete sparar gram och kWh

Minskat svinn sparar både pengar och miljö. Positiva effekter av resurshushållning sprider sig genom hela värdekedjan – minskat matsvinn sparar exempelvis resurser i alla led från råvaruproduktion och energianvändning i förädling till förpackningsmaterial och transporter.

I vår egen förädlingsverksamhet är målet att ta tillvara alla resurser på bästa sätt. Råvaror, energi, vatten och förpackningsmaterial, men också till exempel tid och kunskap. Det handlar till stor del om ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetares samlade engagemang och kunskap tas tillvara för att spara gram och kilowattimmar, genom att kontinuerligt identifiera och åtgärda spill i specifika moment och aktiviteter.

Energieffektivisering och minskat spill av råvaror i produktionsanläggningarna är två områden som visat sig ha stor besparingspotential. Vi jobbar också med innovation och produktutveckling för att ta fram smartare förpackningar och för att ta tillvara biprodukter bättre.

Mål för minskad klimatpåverkan

En av de allra viktigaste anledningarna att hushålla med energi och andra resurser är klimatfrågan. Sett ur ett livscykelperspektiv ligger större delen av klimatavtrycket för de flesta av Lantmännens produkter i odlingsledet. Läs mer om Lantmännens klimatmål och arbete för minskad klimatpåverkan inom ramen för vår egen förädlingsverksamhet.

Säker arbetsmiljö och proaktivt hälsoarbete

Lantmännen vill skapa säkrare, bättre och mer engagerande arbetsplatser och arbetar systematiskt med att identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöutbildningar hålls kontinuerligt i alla verksamheter. Lantmännen ser proaktivt hälsoarbete och friskvård som viktiga förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Arbete med hälsa och arbetsmiljö följs upp i medarbetarundersökning och kontinuerlig rapportering och sammanställs i Årsredovisning med hållbarhetsredovisning.

Läs mer om våra värderingar och hur det är att arbeta på Lantmännen.