Samhället behöver ställa om till fossilfria energislag för att klara klimatmålen. Det gäller samtliga branscher och värdekedjor. Lantmännen visar vägen i livsmedelsvärdekedjan från jord till bord. Nu adderar vi en avgörande pusselbit – fossilfri mineralgödsel – och möjliggör vad som sannolikt är världens första, storskaliga fossilfria produktion av livsmedel.

Utsläppen från livsmedelsproduktion måste minska för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål och stoppa klimatförändringar, samtidigt måste produktionen av livsmedel öka för att möta behov från en växande befolkning. ​Genom innovation och samarbeten kan vi fasa ut användningen av fossila bränslen från hela värdekedjan för livsmedel och bryta sambandet mellan produktionsökning och utsläpp.​

I dagens produktion används fossila bränslen ofta i traktorer, tröskor, kvarnar, torkar och för transporter av spannmål. Och för produktion av mineralgödsel och andra insatsvaror. Nu kan dessa användningsområden ställas om till fossilfrihet redan idag. 

Sammantaget står fossil energi för den största delen av utsläppen från spannmålsvärdekedjan, men det finns även biogena utsläpp som har klimatpåverkan, till exempel lustgas som läcker ut från jordbruksmark eller från mulljordar. För att minska de biogena utsläppen krävs andra insatser, till exempel arbete för att binda in kol i marken, och odlingsmetoder som håller ytor täckta med mellangrödor.

 

Vad menar Lantmännen med fossilfrihet?

Lantmännen har analyserat utsläpp från värdekedjan för livsmedel och successivt introducerat alternativ till fossil energi. De största användningsområdena för fossil energi kan nu ersättas med fossilfria alternativ. Kvar finns mindre än 5 procent fossil energianvändning i hela värdekedjan från jord till bord. Den sista andelen utgör summan av ett flertal mindre flöden som i dagsläget är svåra att komma åt, till exempel energianvändning vid produktion av kalk, växtskyddsmedel och vissa förpackningar.

Lantmännen visar vägen

Att fasa ut fossil energi är en viktig del i att göra jordbruket klimatneutralt. Lantmännen har sedan 2015 förändrat energianvändningen inom olika delar av värdekedjan. I stapeldiagrammet syns vår omställning till fossilfri energianvändning inom olika områden i värdekedjan för mjöl från svenskt höstvete odlat enligt Klimat & Natur. 

Under skördeåret 2015 stod den fossila energin för 80,4 procent av den totala energianvändningen. Sedan dess har den fossila energin ersatts med förnybar, och idag återstår mindre än fem procent fossilt i odlingen av höstvete.

Viktiga åtgärder för en fossilfri värdekedja

Fossilfri växtnäring

2019 inledde Lantmännen och Yara ett samarbete för att lansera en av världens första fossilfria mineralgödsel. I stället för att använda fossila bränslen, som naturgas, för att producera ammoniak – basen för mineralgödsel – produceras mineralgödsel med grön ammoniak baserad på förnybar energi från Europa, som till exempel norsk vattenkraft. Gödselmedlet har därmed ett 80–90 procent lägre klimatavtryck. ​Redan 2023 introducerades fossilfri gödsel i odling av spannmål inom Lantmännens program Klimat & Natur.

Fossilfritt fältarbete

Fossilfritt fältarbete innebär att fossila drivmedel i traktorer och skördetröskor har ersatts av biobränslen. Det är sedan 2020 ett kriterium i odlingsprogrammet Klimat & Natur.

Fossilfria transporter, torkning och malning​ av spannmål

Lantmännen har länge arbetat med att fasa ut fossila energikällor för transporter, torkning av spannmål och malning i kvarnen. 2023 kommer bara fossilfria energikällor användas i odlingsprogrammet Klimat & Natur. Lantmännens mål är att bara ha fossilfri energianvändning i hela den egna produktion 2025 i Sverige och Norge, till 2030 i övriga Norden och till 2040 i hela Europa.

Vetenskapliga klimatmål

Science Based Targets initiative (SBTi) har tagit fram specifika klimatmålsättningar för jordbrukssektorn, så kallade FLAG-mål (Forest, Land & Agriculture). Den nya vägledningen specificerar i vilken takt växthusgaser från jordbruk bör minskas för att vara i linje med vad vetenskapen säger krävs för att uppnå 1,5 gradersmålet och begränsa klimatförändringarna. SBTi definierar målnivåer för olika jordbruksråvaror. För vete är exempelvis målsättningen en 36 procent minskning av klimatavtrycket mellan 2020 och 2030 per kilo vete.​

År 2023 då fossilfri mineralgödsel introduceras i odlingsprogrammet Klimat & Natur kommer minskningen för programmet vara 45 procent jämfört med startåret 2015. Det innebär att spannmål odlat enligt Klimat & Natur redan 2023 når 2030-målen enligt SBTi FLAG.​

Nästa steg

Lantmännens arbete för att utveckla en fossilfri värdekedja för spannmål visar att en omställning av jordbruket är möjlig redan idag. Nu krävs gemensamt arbete för att skala upp produktionen och ställa om livsmedelsproduktionen på bredden. Marknaden och politiken måste stötta omställningen och kostnader behöver delas genom hela värdekedjan. 

Utöver att ställa om till fossilfrihet är det också viktigt med arbete för att minska biogena utsläpp, till exempel med nya odlingsmetoder för att fånga in och lagra koldioxid i jordbruksmark, samt att skydda och främja biologisk mångfald. Inom odlingsprogrammet Klimat & Natur utvecklas hela tiden nya åtgärder som bidrar till de områdena.

 

Vad är biogena utsläpp?

Förutom fossila utsläpp uppstår biogena utsläpp som bidrar till jordbrukets klimatpåverkan. Lustgas och utsläpp från mulljordar är exempel på biogena utsläpp. ​Lustgas bildas när kväve omvandlas i marken från olika föreningar.​ Mullen bryts ner vid kontakt med syre och då frigörs koldioxid och lustgas. ​Lustgas (N2O) är en kraftig växthusgas som blir kvar länge i atmosfären – utsläpp av 1 kg lustgas motsvarar utsläpp av cirka 298 kg koldioxid ur ett 100-årsperspektiv. ​Den korta kolcykeln, till exempel grödornas uppfångst av kol och i nästa steg nedbrytning, avses inte i denna definition.

Samverkan i värdekedjan

Lantmännen arbetar med olika aktörer i värdekedjan för livsmedel för att snabba på utvecklingen av framtiden fossilfria jordbruk. Det handlar om forskning och utveckling, tester för att säkerställa att nya metoder fungerar i praktiken och erbjudanden till marknaden som gör fossilfria alternativ tillgängliga. ​

Genom plattformen Fossilfritt Sverige har vi tillsammans med branschkollegor tagit fram en färdplan för lantbrukets omställning till fossilfrihet.

I samarbete med Yara lanserar Lantmännen fossilfritt mineralgödsel 2023 och med det antagligen världens första fossilfria värdekedja för livsmedel.