Samarbeten och dialog

Dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och intresseorganisationer blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar i debatten och bedriver ett aktivt påverkansarbete i flera viktiga frågor.

Genom att vara en ansvarstagande och konstruktiv aktör bidrar Lantmännen till en positiv samhällsutveckling som samtidigt främjar våra affärer och strategier. Lantmännen driver och initierar intressentdialoger inom alla de områden och sakfrågor som bedöms vara affärskritiska. Det handlar dels om frågor där vi måste gå i takt med marknaden för att ta ansvar, dels om frågor där vi vill ta ledarskap men inte kan flytta fram positionerna på egen hand. Genom att vara en kompetent och konstruktiv partner till beslutsfattarna, kan vi skapa goda förutsättningar för svenskt lantbruk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De frågor som identifierats som de viktigaste för Lantmännen att bevaka eller driva sammanfattas i tre områden; Livskraftigt lantbruk, Grön energi/Bioekonomi och Ansvarsfullt producerad mat. Alla med Hållbar utveckling som övergripande tema. Dialogen i respektive fråga förs med flera aktörer och genom medverkan i forum och nätverk.

Läs mer om våra intressenter och de frågor som lyfts i dialoger.

Några av deltagarna i initiativet Hållbar Livsmedelskedja (från vänster): Claes Johansson Lantmännen, Vera Söderberg HKScan, Anna Richert WWF, Kjell Lundén Pettersson Arla Foods Sverige, Maria Smith ICA, Cecilia Sjöholm Orkla Foods Sverige, Erik Lindroth Tetra Pak.
Foto: Cecilia Sjöholm

Hållbar livsmedelskedja

Lantmännen är en av aktörerna bakom branschinitiativet Hållbar Livsmedelskedja, som lanserades i samband med den globala konferensen EAT Forum i juni 2015.  Målet är att bidra till att en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion uppnås till år 2030, genom insatser i den svenska livsmedelskedjan. Bakgrunden är de komplexa miljö- och hälsoutmaningar som finns att hantera i livsmedelssektorn, som kräver samarbete mellan alla aktörer i kedjan för att lösas. Klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och övergödning är några parametrar som hotar framtidens livsmedelsförsörjning. Att en stor del av jordens befolkning lider av hunger samtidigt som alltfler är överviktiga till följd av dåliga kostvanor är ett annat perspektiv på en ohållbar utveckling.

Initiativets deltagare, dagligvaruhandeln och producenter från de olika livsmedelskategorierna, vill ta ledarskap genom att identifiera och implementera åtgärder med brett genomslag som gör faktisk skillnad.  Inom Lantmännen ser vi möjligheten att bidra med vår kunskap och erfarenhet inom hälsa och miljö i hela kedjan från jord till bord, och driva på för en mer hållbar odling.

Förutom Lantmännen står Arla Sverige, Axfood, Coop, HKScan, ICA, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd samt Tetra Pak bakom initiativet, som koordineras och leds av WWF Sverige.

Hagainitiativet

Lantmännen är en av medlemmarna i Hagainitiativet. Det är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

I nätverket ingår förutom Lantmännen AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog.

Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen, där Lantmännen deltar. Initiativet Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. För närvarande samlar initiativet över 250 aktörer som verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet och som förbinder sig att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015.

Läs mer

KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG, är ett samarbetsprojekt med en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minskas genom olika åtgärder och vad de medverkande aktörerna kan bidra med. Arbetet är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare bränsleproduktion, effektivare fordon och utökad användning av förnybara bränslen. Samarbetet startade i slutet av 2006 och har nu 14 medlemmar.

Som medlemmar i KNEG vill Lantmännen utveckla och driva lösningar både inom transporteffektivitet och inom biodrivmedel. Tillsammans med andra aktörer vill Lantmännen hitta nya affärsmodeller som stödjer koncernens klimat- och hållbarhetsmål.

Läs mer om KNEG.

Samarbeten för hållbar soja och palmolja

Två råvaror som är viktiga för Lantmännen men som också ofta förknippas med problematiska odlingsförhållanden och komplexa leverantörskedjor är palmolja och soja. Lantmännen har under flera år deltagit aktivt i nationella och internationella samarbeten för att bidra till en mer hållbar produktion, och för att säkerställa att de volymer vi köper har producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Branschdialog för hållbar soja

Sedan 2014 verkar Lantmännen, Världsnaturfonden WWF och 27 andra svenska företag och organisationer för att öka andelen ansvarfullt odlad soja som används av den svenska livsmedelssektorn. Överenskommelsen i den Svenska Sojadialogen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från de undertecknande företagen ska vara ansvarsfullt producerad, från år 2015. Detta kan uppfyllas antingen genom köp av RTRS-certifikat (Round Table on Responsible Soy), eller genom fysiskt certifierad soja enligt ProTerras kriterier.

Hittills har samarbetet bidragit till inköp av mer än 250 000 ton certifierad soja vilket motsvarar en odlingsyta större än halva Öland.

Mer om Lantmännens arbete för hållbar soja

Transparency International Sveriges näringslivsforum

Lantmännen är medlem i Transparency International Sveriges näringslivsforum ”Corporate Supporters Forum” som aktivt arbetar med korruptionsbekämpning genom kunskapsutbyte.

Transparency International är en långvarig samverkanspartner till FN och arbetar globalt med att bekämpa korruption i världen genom ett flertal olika initiativ. I näringslivsforumet ingår 14 svenska storföretag som är internationellt verksamma och har erfarenhet av att verka i högriskmiljöer, bland andra Siemens, Atlas Copco, H&M, NCC, SKF och AstraZeneca.

I skuggan av Eko

Tillsammans med KTH och SP har vi tagit fram rapporten
I skuggan av eko – strategier för ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Rapporten fokuserar på potentialen att stärka miljöhänsynen i hela produktionskedjan från jord till bord, och lyfter fram en rad olika åtgärdsförslag inom livsmedelsbranschen och inom den offentliga upphandlingen.

Läs pressmeddelande om rapporten

EAT Forum

Lantmännen deltog 2017 för tredje året som partner till EAT forum som arrangerades i juni i Stockholm. EAT Forum samlar representanter från akademi, näringsliv och politik från hela världen för att diskutera globala utmaningar för hälsa och hållbar livsmedelsförsörjning.
Mer om EAT här www.eatforum.org