Växtskydd

Lantmännens arbete med hållbart växtskydd utgår från att tillgodose krav på minsta möjliga miljöpåverkan och risker för hälsa och livsmedelssäkerhet, och samtidigt ge våra odlare förutsättningar för god lönsamhet och avkastning.

Växtskydd handlar om att skydda grödorna från sjukdomar, skadedjur och konkurrens från ogräs. Växtskydd är inte bara kemiska bekämpningsmedel utan också arbete med växtföljd, prognoser, sortval samt mekaniska och biologiska metoder.

Varje år används cirka 1600 ton kemiska växtskyddsmedel i det svenska jordbruket, motsvarande cirka 0,5 kg per hektar*. Användningen kan orsaka läckage av svårnedbrytbara ämnen till vattendrag och påverka den biologiska mångfalden. Hanteringen av kemikalier kan också innebära direkta hälsorisker för lantbrukaren på gården.

*källa: Kemikalieinspektionen 2015

Vad gör Lantmännen?

Lantmännen är en stor aktör på den svenska marknaden inom försäljning av både växtskyddsprodukter och utsäde. Att bidra i utvecklingen av hållbara metoder för växtskydd är en naturlig del av vårt ansvar från jord till bord.

Lantmännens arbete med hållbart växtskydd utgår från att tillgodose krav på minsta möjliga miljöpåverkan och risker för hälsa och livsmedelssäkerhet, och samtidigt ge våra odlare förutsättningar för god lönsamhet och avkastning.

Lantmännen har en egen framgångsrik växtförädling, där vi utvecklar nya sorter av våra lantbruksgrödor, såsom vete, korn och havre och producerar utsäde som är väl anpassade till odlingsförutsättningarna på våra kunders gårdar. Vi satsar 250-300 miljoner kronor per år på forskning och utveckling, där utveckling av spannmålssorter, växtodling och biologiskt växtskydd är viktiga områden. Vi erbjuder också rådgivningstjänster till lantbrukare om exempelvis sortval och växtföljd. 

Biologiskt eller termiskt växtskydd alternativ till kemikalier

Som alternativ till kemisk behandling av utsäde kan utsädet behandlas biologiskt eller termiskt (med värme), för att ges ökad motståndskraft mot skadegörare. Biologisk behandling av vårt utsäde görs med hjälp av naturliga mikroorganismer (Cedomon och Cerall), värmebehandling med metoden Thermoseed.

2019 var 48 procent av utsädet från Lantmännen biologiskt eller termiskt behandlat, eller obehandlat. Lantmännens mål är att fortsätta utveckla den biologiska och termiska behandlingen av utsäde i syfte att minska användningen av kemikalier.

Läs mer om utsädesbehandling utan kemikalier

Andel biologiskt och termiskt respektive kemiskt behandlat utsäde, av total volym 2019.

Växtskyddspolicy

Lantmännens växtskyddspolicy omfattar riktlinjer för val av växtskydd, användning och hantering av kemiska växtskydd för att minimera risker och negativa effekter på hälsa och miljö. Läs mer om växtskyddpolicyn här