Vatten

En tredjedel av världens länder hotas idag av vattenbrist. För att säkerställa alla människors tillgång till rent vatten, ur ett globalt perspektiv, måste vi nå en mer effektiv vattenanvändning och undvika överuttag från riskområden. Vi måste också se till att minimera föroreningen av vattentäkterna.

Produktion i Sverige av 1 kg vetemjöl kräver totalt cirka 1 000-1 500 liter vatten, den absoluta merparten i odlingsledet. Vattenavtrycket från odling av vete varierar mellan olika länder beroende på klimat, odlingsmetod och bevattning. Globalt medelvärde är cirka 2 000 liter, där konstbevattning (blått vatten) utgör en stor del. Svensk spannmålsodling har ett betydligt mindre vattenavtryck och sker normalt enbart med vanligt regnvatten (grönt vatten).

Vattenanvändning i vår egen verksamhet

Lantmännen använder årligen cirka 2 miljoner m3 vatten i de producerande anläggningarna. Merparten av vattnet kommer från kommunal vattenförsörjning. Uppföljning av vattenförbrukning och åtgärder för effektiviserad vattenanvändning genomförs löpande på anläggningarna. 

Lantmännen gör också en årlig riskscreening av vattentillgången i de avrinningsområden där vi har produktionsanläggningar eller verkstäder. De allra flesta anläggningarna ligger i områden med låg risk för vattenbrist, fyra har dock identifierats som belägna i högriskområden: En utsädesanläggning och en verkstad i Sverige, samt två bagerier i Storbritannien.

Övergödning i odlingen påverkar vattenkvalitén

Vid förluster av näringsämnen från jordbruksmark påverkas vattentäkterna i avrinningsområdet. Lantmännen arbetar sedan länge för minskad övergödning genom att utveckla och erbjuda tjänster och produkter för optimerad odling. Två exempel är växtrådgivning och N-sensorn för preciserad kvävegödning. Vi deltar också i flera samarbeten för optimerad odling, bland annat Odling i balans och Greppa näringen.