Vatten

En tredjedel av världens länder hotas idag av vattenbrist. För att säkerställa alla människors tillgång till rent vatten, ur ett globalt perspektiv, måste vi nå en mer effektiv vattenanvändning och undvika överuttag från riskområden. Vi måste också se till att minimera föroreningen av vattentäkterna.

Jordbruket står för cirka 70 procent av den globala vattenanvändningen*. Konstbevattning utgör en viktig del. Jordbrukssektorn påverkar också vattenresurserna genom läckage av näringsämnen och växtskyddsmedel som kan förorenar vattendrag. Genom import och export av livsmedel och andra jordbruksprodukter mellan olika delar av världen förflyttas också vattenresurserna globalt vilket kan vara ett problem om exporten sker från vattenstressade områden.

Vattentillgång och vattenanvändning är områden där vi löpande ökar vår kunskap för att kunna hantera långsiktiga risker och möjligheter. Svenska lantbrukare arbetar sedan länge med att minimera riskerna för läckage och föroreningar. Vi samarbetar också med andra intressenter för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar i livsmedelsproduktionen.

*Källa: FAO, Aquastat 2012

Mest regnvatten i odlingsledet

Kunskap om hur olika råvaror och dess ursprung påverkar vattenresurserna är en förutsättning för att styra utvecklingen i rätt riktning. I en studie har vi beräknat vattenavtrycket för tre olika typprodukter, som tillsammans representerar en stor del av vår produktion; idealmakaroner, spannmålsetanol och kärnvetemjöl. Hela 99 procent av vattenavtrycket för analyserade produkter finns i odlingsledet. I Sverige sker spannmålsodling dock med vanligt regnvatten vilket ger en obetydlig direkt påverkan på vattentillgången.

Produktion i Sverige av 1 kg vetemjöl kräver totalt cirka 1 000-1 500 liter vatten, den absoluta merparten i odlingsledet. Vattenavtrycket från odling av vete varierar mellan olika länder beroende på klimat, odlingsmetod och bevattning. Globalt medelvärde är cirka 2 000 liter, där konstbevattning (blått vatten) utgör en stor del. Svensk spannmålsodling har ett betydligt mindre vattenavtryck och sker normalt enbart med vanligt regnvatten (grönt vatten).

Vattenanvändning i vår egen verksamhet

Lantmännen använder årligen cirka 2 miljoner m3 vatten i de producerande anläggningarna. Merparten av vattnet kommer från kommunal vattenförsörjning. Uppföljning av vattenförbrukning och åtgärder för effektiviserad vattenanvändning genomförs löpande på anläggningarna. 

Lantmännen gör också en årlig riskscreening av vattentillgången i de avrinningsområden där vi har produktionsanläggningar eller verkstäder. De allra flesta anläggningarna ligger i områden med låg risk för vattenbrist, fyra har dock identifierats som belägna i högriskområden: En utsädesanläggning och en verkstad i Sverige, samt två bagerier i Storbritannien.

Övergödning i odlingen påverkar vattenkvalitén

Vid förluster av näringsämnen från jordbruksmark påverkas vattentäkterna i avrinningsområdet. Lantmännen arbetar sedan länge för minskad övergödning genom att utveckla och erbjuda tjänster och produkter för optimerad odling. Två exempel är växtrådgivning och N-sensorn för preciserad kvävegödning. Vi deltar också i flera samarbeten för optimerad odling, bland annat Odling i balans och Greppa näringen.