Slam

Utgångspunkten för Lantmännen är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för, och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna.

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för alla grödor och samtidigt en ändlig och kostsam resurs. Fosfor utvinns idag ur jordskorpan på flera håll i världen och tillförs som mineralgödning till jordbruket. Att fosforreserverna kommer att ta slut, samt att de ofta är förorenade med oönskade ämnen såsom kadmium och andra tungmetaller, är viktiga skäl för att skapa ett fungerande kretslopp för växtnäringen. Att lyckas återföra fosfor och andra näringsämnen från slammet till åkermarken, utan att öka halten av andra oönskade ämnen, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar odling.

Att skapa hållbara kretslopp mellan stad och land är en viktig samhällsfråga som styrs av de regler som riksdagen och myndigheterna beslutar om. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna för hållbar återföring av fosfor. Utredningen resulterade i ett förslag som kombinerar etappmål för ökad återföring med sänkta gränsvärden för oönskade ämnen. 

Lantmännen specificerar kraven för spannmålsflöden

Med utgångspunkt i lagstiftning och myndigheternas ramar och riktlinjer, är det lantbrukaren som tar beslut om vilken gödsling som är lämplig utifrån förutsättningar på gården, typ av gröda och kundkrav etc. Lantmännen ansvarar för att specificera kraven för våra spannmålsflöden. Vår utgångspunkt är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna.

Krav för spannmålsråvara till våra livsmedelsprodukter

För Lantmännens egna livsmedelsprodukter ställer vi krav på att spannmålsråvaran och åkern där denna odlats inte ska vara slamgödslad.

För ekologiskt odlade råvaror gäller att slamgödsling inte får ha förekommit under den tid då marken varit godkänd för ekologisk odling. Innan marken blir godkänd för att producera ekologiska produkter krävs att den brukats enligt kriterierna för ekologisk odling i två år.

Baskrav för övriga spannmålsflöden (foder, etanol etc)

För övriga spannmålsflöden gäller som baskrav att slamgödsling endast får ske med godkänt slam från ett REVAQ-certifierat reningsverk. REVAQ är ett certifieringssystem som kvalitetssäkrar reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk.