Rapporten Framtidens jordbruk

Vår rapport Framtidens jordbruk visar att vi kan öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet.

"Vår målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050"

Nyligen antog Lantmännen ett nytt klimatmål kopplat till primärproduktionen. Primärproduktionen omfattar den första delen i odlingsledet – det som händer på gården – och det är här det största värdeskapandet sker. Genom att minska påverkan på gårdarna och påverkan från vår egen produktion och våra transporter skapar vi en hållbar livsmedelskedja, från jord till bord. Med utgångspunkt i vårt klimatmål har vi tagit fram rapporten Framtidens jordbruk, som beskriver potentialerna framåt för ett än mer hållbart svenskt jordbruk.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten "Framtidens jordbruk"

Rapporten_teaser_HR_image block.jpgResultatet av Framtidens jordbruk

Våra beräkningar visar att det finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som
miljö- och klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas. Vi har i detta skede valt att fokusera på växtodlingen i beräkningarna och specifikt använt höstvete som modellgröda för att kunna kvantifiera potentialer. Men våra resultat kan appliceras även på andra grödor inom den svenska växtodlingen och fortsätta byggas vidare på för att kunna omfatta andra delar av det svenska jordbruket.

Potential för skördeökning 2015-2050

Skordeutveckling


Figur 1.
Potential för skördeökning 2015-2050, räknat per hektar höstvete.

Potential för minskad klimatpåverkan till 2050

Klimatpaverkan

Figur 2. Potential för att minska klimatpåverkan från odlingen, beräknat per ton höstvete, samt gap mot Parisavtalet.

Åtgärder för minskad klimatpåverkan till 2050Figur 3. Åtgärderna bidrar till en minskad klimatpåverkan om 69% till 2050. För att stänga gapet mot Parisavtalet – beräknat till 23% – krävs innovation inom samtliga åtgärder samt hantering av lustgasavgång från mark.

Så når vi ett klimatneutralt jordbruk

För att jordbruket ska kunna bli mer produktivt och än mer klimat- och miljömässigt hållbart krävs en rad insatser – från alla delar av värdekedjan. Lantmännen har identifierat elva fokusområden som avgörande framåt - områden som vi jobbar med redan idag.

Odlingssystem

Med anpassade odlingssystem kan vi öka skördarna, minska behovet av kemiska växtskyddsmedel och jordbearbetning och därmed minska påverkan på klimat och miljö.

Kolinlagring och förnybar energi

Att binda kol genom åkermarken och att använda åkermarkens resurser till hållbara drivmedel kan minska klimatpåverkan.

Minskade kväveförluster

Minskade kväveförluster ger fördelar både för lantbrukaren och miljön.

Jordbrukets anpassning

Med nya grödor, vattenhantering och anpassad växtförädling och växtskydd kan lantbruket möta ett framtida förändrat klimat.