Vår rapport Framtidens Jordbruk visar att vi kan öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet. 

Våra beräkningar visar att det finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas. En bredare omställning till 2030 är möjlig om rätt förutsättningar ges, då teknik och kunskap redan finns på plats. För att stänga innovationsgapet till 2050 krävs mer kunskap, forskning och innovation. 

Potential för ökad avkastning 2015-2050

skordeutveckling.png

 

Potential för minskad klimatpåverkan till 2050


image66bof.png

Potential för att minska klimatpåverkan från odlingen, beräknat per ton höstvete, samt gap mot Parisavtalet. Produktionsökningen per hektar för höstvete ökar cirka 48 procent och klimatpåverkan har potential att minska med 69 procent.

11 fokusområden för ett klimatneutralt jordbruk

För att jordbruket ska kunna bli mer produktivt och än mer klimat- och miljömässigt hållbart krävs en rad insatser från alla delar av värdekedjan. Lantmännen har identifierat elva fokusområden som avgörande framåt - områden som vi jobbar med redan idag.

 

Precisionsodling, digitalisering och optimal management

Vi kan optimera insatserna på åkrarna och minska klimatpåverkan.

Hållbar växtnäring

Hållbar växtnäring är en avgörande pusselbit i arbetet mot en fossilfri livsmedelskedja.

Växtförädling

Med växtförädling kan vi förbättra grödans egenskaper, öka skördarna och anpassa grödan till nya odlingsförutsättningar.

Fossilfritt jordbruk

Genom förnybara bränslen i traktorerna och förnybar energi till gårdens drift bidrar vi till ett fossilfritt jordbruk.

Odlingssystem

Med anpassade odlingssystem kan vi öka skördarna, minska behovet av kemiska växtskyddsmedel och jordbearbetning och därmed minska påverkan på klimat och miljö.

Kolinlagring och förnybar energi

Att binda kol genom åkermarken och att använda åkermarkens resurser till hållbara drivmedel kan minska klimatpåverkan.

Minskade kväveförluster

Kväve är viktigt som näring för odlingen och minskade kväveförluster ger fördelar både för lantbrukaren och miljön.

Minskat växtnäringsläckage

Minskat läckage av kväve och fosfor kan ge resurseffektivitet och minska övergödningen av sjöar och hav.

Hållbart växtskydd

Med hållbart växtskydd kan vi göra grödan mer tålig för angrepp och minska påverkan på omgivande miljö.

Jordbrukets anpassning

Med nya grödor, vattenhantering och anpassad växtförädling och växtskydd kan lantbruket möta ett framtida förändrat klimat.

Biologisk mångfald

Att gynna den biologiska mångfalden är viktigt för att upprätthålla fungerande ekosystemtjänster.