GMO/Genteknik

Våra livsmedelsprodukter innehåller inga råvaror från gentekniskt modifierade grödor och vi säkerställer tillgången till GMO-fritt foder. Här kan du läsa mer om vår syn på GMO/genteknik.

Genteknik innebär möjligheter för utveckling av grödor och odlingsteknik. Med hjälp av genteknik kan växter tillföras egenskaper såsom resistens mot bekämpningsmedel, resistens mot insekter eller både och.

Samtidigt finns potentiella risker och många konsumenter har en skeptisk inställning till genmodifierade livsmedel. De risker som diskuteras handlar bland annat om osäkerhet kring långsiktiga effekter av nya sorter och minskad biologisk mångfald på grund av stark dominans av få växtsorter. En annan kritik rör jordbrukets beroende av kemikaliesamhället och stora växtförädlingsföretag. För vissa grödor är idag en stor del av den globala odlingen baserad på genmodifierade sorter. Detta gäller exempelvis soja.

GMO-fri soja

Vi ser positivt på den potential som genteknik inom växtförädling har för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi är samtidigt medvetna om att det finns risker och att en del konsumenter känner oro. Lantmännens livsmedelsprodukter innehåller inga gentekniskt modifierade råvaror. Vi säkerställer också tillgången till GMO-fritt foder.

Utifrån branschernas krav på GMO-fri soja ställer vi det som krav på alla våra sojaleverantörer samt använder noggranna kvalitetsprogram för att säkerställa efterlevnad. Vi säkerställer att sojan är GMO-fri genom att teckna avtal på GMO-fri soja och analyserar mottagen vara.