Lantmännen har en viktig roll att spela för att möta globala utmaningar. Vi driver utvecklingen mot framtidens jordbruk med hållbara livsmedels- och bioenergisystem. Vi ser potentialen att tillsammans med kunder och leverantörer väsentligt minska påverkan på miljö och naturresurser och generera lönsam tillväxt från nya och befintliga affärer. På så sätt kan vi möta ett ökat behov av ansvarsfullt producerade livsmedel, bioenergi och biobaserade material – idag och i framtiden.

Ramverk för hållbara affärer

Med verksamhet och kunskap genom hela spannmålsvärdekedjan har Lantmännen en unik möjlighet att driva hållbar affärsutveckling som också ligger till grund för Lantmännens och våra medlemmars långsiktiga lönsamhet. Lantmännens strategi Jord till bord 2030 leder och accelererar utvecklingen av hållbara lösningar i hela värdekedjan. Vi utgår från förnybara råvaror från åkermarken och utvecklar affärer som optimerar odlingen, ökar resurseffektiviteten, sluter kretslopp och minimerar påverkan på människa och miljö.

Vi driver ett antal hållbarhetsfrågor som är väsentliga för att bidra till hållbar utveckling och hållbara affärer. Frågorna finns inom tre områden: Klimat och ekosystem, Hållbara produkter och förnybara råvaror samt Ansvarsfull arbetsgivare och affärspartner.

Lantmännens ramverk för hållbara affärer som beskrivs i bilden ovan våra ambitioner och mål för prioriterade frågor. I den årliga redovisningen rapporteras utfall. Ramverkets hållbarhetsfrågor med ambitioner och mål är centrala för hur vi arbetar med risker och möjligheter. Ramverket används i vår strategiska affärsplanering.

Lantmännen driver utvecklingsarbete i ett antal processer och program, som Framtidens Jordbruk, vår varumärkesstrategi, forsknings- och innovationsverksamhet, grön finansiering, det Affärsetiska Compliance-programmet, leverantörsuppföljning, strategi för Health & Safety Excellence, Employee Branding, samt externa dialoger.

Klimatmål

Lantmännens klimatmål innebär en minskning av utsläpp som är i linje med Parisavtalet, vilket kräver en halvering av klimatpåverkan vart tionde år. Målen täcker hela värdekedjan och är uppdelade i tre delar, med fokus på fossilfri produktion och fossilfria transporter, fortsatt energieffektivisering samt investeringar och åtgärder för minskad klimatpåverkan.

2050

Mål primärproduktion

Skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år och klimatneutralitet till 2050.

50%

Mål egen produktion

Halvera klimatpåverkan från egen produktion, relativt omsättning, till 2030 med 2019 som basår.

2030

Mål köpta transporter

Halvera klimatpåverkan från transporter, relativt omsättning, till 2030 med 2019 som basår.