Lantbruk och Maskin

I fokusområdet har vi en övergripande målsättning att bidra till en lönsam utveckling av svenskt lantbruk, både konventionellt och ekologiskt. Viktiga framgångsfaktorer är ökad produktion och bättre utnyttjande av tillförda produktionshjälpmedel inom såväl växtodling som animalieproduktion.

Texten uppdaterades den 27 augusti 2018.

Särskilda prioriteringar 2018

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan bidra till att utveckla robusta odlingssystem med hög produktivitet under skiftande väder- och klimatförhållanden. De är centrala vid utvecklingen av regionala odlingsstrategier för olika grödor. Vi är också intresserade av projekt som kan effektivisera användningen av inhemska foderråvaror och minska innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner i spannmål och antinutritionella substanser i olika foderråvaror.

Hållbar intensifiering av svensk växtodling 

Det finns en stor potential att öka produktionen av spannmål och andra vegetabilier i Sverige.  För att lyckas krävs det kostnadseffektivitet i hela produktions- och hanteringskedjan samt en mer målstyrd odling med inriktning på rätt kvalitet på rätt plats. Vår målsättning är att produktionen ska kunna öka utan negativ miljöpåverkan. Därför krävs även kunskap om hur man bäst bevarar och återskapar den biologiska mångfalden samt hur man optimerar användningen av växtnäring och växtskyddsmedel. 

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan bidra till att utveckla robusta odlingssystem. I detta ingår forskning som kan bidra till en ökad vallodling för att skapa omväxling i spannmålsdominerade växtföljder. Precisionsodling inklusive s k micro application (bekämpning av enskilda ogräs och gödsling av enskilda plantor) är ett intressant område. Vi ser även en potential att utveckla effektivare system för växtskydd och ogräsbekämpning. Den svenska utsädesproduktionen utvecklas mycket positivt men skulle kunna stärkas ytterligare genom satsningar på snabbmetoder för grobarhets-, sundhets- och renhetsanalys, vitalitetshöjande metoder och metoder för att öka renheten i fröråvaror.

Spannmålskvalitet

Förutsättningen för en lönsam produktion och vidareförädling av spannmål är att spannmålen uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas. Spannmålen ska ha rätt proteinhalt och proteinkvalitet, stärkelseinnehåll, falltal, kärnstorlek mm. Dessutom är det av största vikt att minimera innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner samt att efterföljande förädlingssteg inte genererar akrylamid eller andra toxiska substanser. För att uppfylla dessa krav prioriterar vi projekt inom områdena växtförädling, odlingsteknik och spannmålshantering med fokus på att säkerställa bästa möjliga kvalitet på spannmålen. Vi ser även en potential i nya, exakta och kostnadseffektiva analysmetoder.

Foderutveckling

Vår övergripande målsättning är att den svenska animalieproduktionen ska kunna växa med lönsamhet. För detta krävs utveckling som leder till ökad produktivitet inom samtliga djurslag. Nödvändiga produktivitetshöjningar kräver effektivt foderutnyttjande och utveckling av djurhälsa, inte minst moderdjurens hållbarhet. Produktivitetshöjningen får inte innebära ökad negativ påverkan på omgivande miljö. En prioriterad hållbarhetsutmaning är att minska metanutsläppen från mjölk- och köttproduktion. 

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av ekonomisk hållbara processtekniker som kan underlätta ökad produktion och användning av inhemska foderråvaror, inklusive vall. En mycket angelägen fråga är att hitta bra metioninkällor till ekologiskt foder för fjäderfä. Vi ser också ett tydligt behov av att öka kunskapen  om hur spannmål ska värderas till foder för olika djurslag. För grovfoder är det viktigt att öka kunskapen om värdering av och skillnader mellan olika grovfoder avseende fiber och protein. Problemen med toxiner och antinutritionella substanser i olika foderråvaror har hög prioritet. Här ingår bl a möjligheterna med ny processteknik och effektiva tillsatser.

Kontakta oss

Pär-Johan Lööf

Lantbruk och maskin
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 11 68
par-johan.loof@lantmannen.com