Hållbar intensifiering av svensk växtodling

Vi är särskilt intresserade av projekt som kan bidra till att utveckla robusta odlingssystem med hög produktivitet under skiftande väder- och klimatförhållanden. Målsättningen är att produktionen ska kunna öka samtidigt som negativa miljöeffekter minimeras. Vi tar gärna emot ansökningar inom områdena precisionsodling och digitalisering, där vi ser en stor potential att förbättra både avkastning, kvalitet och hållbarhet. Vi behöver också lära oss att kvantifiera lustgasavgången från åkermark för att i nästa steg utveckla strategier för att minimera densamma. Ett annat intressant område är att hitta ny användning för vall så att vi får en perenn omväxlingsgröda i de spannmålsdominerade växtföljderna. Inom växtskyddsområdet finns flera forskningsutmaningar eftersom en generell trend är att viktiga kemiska bekämpningsmedel förbjuds och måste ersättas med andra produkter eller metoder. Inom områdena växtförädling och utsädesproduktion finns goda möjligheter att utveckla nya tekniker med genetiska markörer, avancerad bildanalys och snabbmetoder för exempelvis grobarhet, sundhet och renhet.

Rätt kvalitet på spannmål och andra vegetabiliska råvaror

Förutsättningen för en lönsam produktion och vidareförädling av spannmål och andra vegetabiliska råvaror är att de uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas. Olika kunder och användningsområden ställer olika krav på råvaran. Spannmålen ska ha rätt proteinhalt och proteinkvalitet, stärkelseinnehåll, falltal, kärnstorlek mm. För maltkorn ska vitaliteten vara hög och skalskadorna ska vara minimala. För havre är ljus färg en viktig kvalitetsparameter. Vi ser ett tydligt behov av ny kunskap om vilka specifika faktorer i spannmålen som påverkar utbytet i olika industriella processer. Ett tydligt exempel är glutenutbytet i vete där spannmålspartier med likartade analysvärden kan ge väldigt olika resultat och därmed ekonomi. Vi behöver lära oss vilka åtgärder som kan öka utbytet. Det kan handla om sortegenskaper, odlingsplats, gödslingsstrategier etc. Det är generellt viktigt att minimera innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner i all spannmål samt att efterföljande förädlingssteg inte genererar akrylamid eller andra toxiska substanser. För att uppfylla dessa krav prioriterar vi projekt inom områdena odlingsteknik och spannmålshantering. Vi ser även en stor potential i nya, exakta och kostnadseffektiva, analysmetoder.

En lönsam och hållbar animalieproduktion

Vår målsättning är att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka och bli mer lönsam. Just nu ser vi ett växande intresse för svenskproducerade kött- och mejeriprodukter och ett stort fokus på animalieproduktionens klimatpåverkan. Vi ser också ett växande intresse för produktion och användning av inhemska foderråvaror. Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som ger ny kunskap om rekryteringsdjurens nutrition och hälsa i mjölkbesättningar. Vi vill även se praktiska utfodringsförsök på grisar. Vi ser också ett tydligt behov av att öka kunskapen om fodervärdering, särskilt för spannmål och grovfoder. Till exempel saknas djupare kunskap om spannmålssorters skilda proteinegenskaper. Problemen med toxiner och antinutritionella substanser i olika foderråvaror har också hög prioritet. Här finns bland annat möjligheter med ny processteknik och effektiva tillsatser. Inom ekologisk fjäderfäproduktion söker vi nya effektiva metioninkällor så att vi kan minska den totala proteinmängden i fodret utan produktionsstörningar. En prioriterad hållbarhetsutmaning är att minska metanutsläppen från mjölk- och köttproduktion.

 

Texten uppdateras kontinuerligt fram till att nästa ansökningsomgång öppnar den 1 september 2021.

Kontakta oss

Pär-Johan Lööf

Lantbruk och maskin
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 11 68
par-johan.loof@lantmannen.com