Ekologiskt och konventionellt

Ofta ställs frågan om ekologiskt eller konventionellt är lösningen på en hållbar livsmedelsproduktion. Lantmännens uppfattning är att det som behövs är en utveckling av både konventionella och ekologiska odlingsmetoder.

Hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Genom att ta hänsyn till lokala odlingsförutsättningar och utmaningar kan vi utveckla anpassade lösningar.

Råg och rågkornet kan ha flera olika nyanser och färger där de vanligaste färgerna är blågröna och rödgula nyanser.

Konventionellt - Klimat & Natur

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett odlingsprogram för spannmål som ger upp till 30 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald. Odlingsprogrammet Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling av kontrakterade lantbrukare. Metoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen för produktsortiment som är konventionellt odlat, vilket motsvarar cirka 90 procent av marknaden i Sverige.

Läs mer om odlingskonceptet Klimat & Natur här

Ekologiskt

Ekologisk odling visar en väg mot en livskraftig livsmedelsproduktion utan användning naturfrämmande kemiska växtskyddsmedel. Det ekologiska jordbruket kräver också en mer varierad odling, vilket ofta är positivt ur miljösynpunkt. Lantmännen står för en stor del av den ekologiskt odlade spannmålen på den svenska marknaden. Det ekologiska jordbrukets utveckling är därför en viktig del i Lantmännens arbete med en hållbar livsmedelsproduktion från jord till bord.

Läs mer om ekologiskt från Lantmännen här

Vad är ekologisk produktion?

Ekologisk jordbruksproduktion utmärker sig på framför allt tre sätt jämfört med konventionell:

  • Växtskydd, det vill säga hur man hanterar skadegörare och ogräs. I ekologisk produktion tillåts inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.
  • Växtnäring och användningen av gödsel. I ekologisk produktion tillåts inte handelsgödsel/mineralgödsel. Istället används stallgödsel, kvävefixerande baljväxter m.m.
  • Djurhållning: I ekologisk djurhållning ställs flera krav som syftar till att djuren ska födas upp och kunna bete sig så naturligt som möjligt, exempelvis krav kring utevistelse, foder och medicinering. En utgångspunkt är också att växt- och djurhållning ska vara i balans, där foder produceras på den egna gården och stallgödseln används på åkermarken. Ekologisk produktion kan efter oberoende kontroll certifieras enligt EUs regler, och enligt KRAV i Sverige.

Om du vill läsa mer om ekologisk produktion och certifieringarna rekommenderar vi att du besöker JordbruksverketKRAV eller EU-kommissionens sida om ekologisk produktion.

Odlingen måste utvecklas

Traditionellt sett pratar man ofta förenklat om två huvudsakliga inriktningar eller produktionssätt för odling: konventionell med handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, och ekologisk utan användning av handelsgödsel eller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Ofta ställs också frågan om ekologiskt eller konventionellt är lösningen på en hållbar livsmedelsproduktion. Lantmännens uppfattning är att det som behövs är både bättre konventionella och bättre ekologiska metoder. Skillnaderna inom respektive system är minst lika stora som mellan dem. Båda systemen har drivit jordbruket framåt och bidragit till lösningar som gynnat båda inriktningarna, och i båda systemen finns återstående utmaningar varav en del är gemensamma.

Vår syn på hållbar odling

Vägen till hållbar odling handlar om att hantera och balansera flera olika utmaningar. Det handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Med ännu bättre kunskap och mer utvecklade tekniker kan vi tillsammans göra lantbruket mer hållbart och resurseffektivt. Det handlar också mycket om att ta hänsyn till lokala odlingsförutsättningar och utmaningar, och hitta lokala lösningar på gårdsnivå. Vår utgångspunkt är att både konventionellt och ekologiskt lantbruk behöver utvecklas för att vi ska kunna producera tillräckligt med mat för en växande global befolkning. Lantmännens arbete för hållbara livsmedel innehåller därför en satsning på både och – inte antingen eller. 

Mer om vår syn på odlingens utmaningar

Bidrag till hållbar odling

Lantmännens roll är att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen av odlingen i hållbar riktning. Det gör vi bland annat genom att erbjuda rådgivningstjänster till lantbrukare och vidareutveckla teknik och metoder. Vi driver sortförädling med inriktning på hållbar odling och ligger i framkant när det gäller kemikaliefri utsädesbehandling. Tillsammans med lantbrukare och kunder kan vi också ta fram nya spannmålskoncept med differentierad kvalitet och bättre miljöegenskaper. Klimatprestanda och spårbarhet är exempel på parametrar som gör skillnad mellan spannmål och spannmål.

Konventionell odling i framkant

På den konventionella sidan görs en stor satsning genom att odla spannmålen enligt odlingsprogrammet ”Klimat och Natur” som ger en minskad klimatpåverkan med upp till 30 procent, jämfört med genomsnittet för spannmål odlad i Sverige. Odlingsprogrammet innehåller bland annat krav på handelsgödsel med lägre klimatpåverkan och vid spridning av gödsel ska en så kallad N-sensor användas för att öka precisionen i kvävegivan. Fossilfri och sparsam körning är ytterligare krav. För att öka den biologiska mångfalden ska osådda ytor, lärkrutor, lämnas för att sånglärkan ska kunna landa och finna föda, därtill planteras blommande zoner för pollinerare.

Med ”Klimat och Natur” lyfter Lantmännen fram möjligheterna till ett mer hållbart val även inom det konventionella produktsegmentet. Det visar vägen för en bredare hållbarhetssatsning inom livsmedelsbranschen som kompletterar den ekologiska nischen och som är helt nödvändig för att ta steg mot hållbar utveckling.

Läs mer om odlingskonceptet Klimat & Natur

Satsning på mer ekologiskt

Lantmännen är en stor och viktig aktör inom ekologisk livsmedelsproduktion inte minst genom att vi förser marknaden med ekologiska insatsvaror såsom utsäde och gödselmedel m.m. Ekologiska godkända insatsvaror är en förutsättning för att ekoproduktionen av foder och livsmedel ska kunna växa och utvecklas. Sett till omsättning är Lantmännen idag näst största medlemsföretag inom KRAV.

Lantmännen satsar också på att successivt bredda det egna sortimentet av ekologiska livsmedelsprodukter.

Kommentar: Försäljningen av ekologiskt foder ligger kvar på samma nivå som för 2020. Läs mer i Årsredovisning med hållbarhetsredovisning