Ansvar i leverantörskedjan

Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Lantmännens Uppförandekod

Ansvaret definieras och konkretiseras i Lantmännens Uppförandekod, läs här.

Ansvar i leverantörskedjan

Lantmännen köper in stora volymer spannmål, andra råvaror och insatsvaror. Transporter och energi är också stora inköpskategorier. Vi strävar efter långsiktiga och utvecklande relationer med våra leverantörer, där ansvar och lönsamhet går hand i hand.

Socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan omfattar många komplexa frågor och utmaningar. Det handlar om affärsetik och arbetsförhållanden hos leverantörer och underleverantörer, men också om klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

Lantmännen arbetar systematiskt med att identifiera, minimera och följa upp leverantörsrisker. Vår leverantörsuppförandekod gäller för alla leverantörer och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, socialt ansvar och affärsetik. Koden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal. Samtliga leverantörer ska också fylla i en självutvärdering. Målet är att alla inköp ska komma från godkända leverantörer.  

Uppföljning av leverantörer görs också genom oberoende tredjepartsrevisioner, av respektive bolag inom Lantmännen. Vi prioriterar leverantörs- och inköpskategorier där vi identifierat hög risk och stor förbättringspotential. Läs mer om arbetet med leverantörsuppföljning i vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.

Garant för produktkvalitet

Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av Lantmännens löfte om bra mat. Vi har ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet, med många kontrollpunkter genom produktionskedjan. Samtliga av Lantmännens livsmedelsproducerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet, såsom ISO 22000 eller BRC, och granskas av oberoende tredje part. För att möta nya och förändrade krav från kunder och konsumenter och bli ännu bättre på att identifiera och hantera risker och avvikelser, fortsätter vi hela tiden att utveckla våra processer och metoder.

Läs mer om ansvarsfullt producerad mat

Läs mer om våra varumärken inom mat på Cerealia och Unibake

Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Mat som vi anstränger oss att ta fram på ett hållbart sätt, från jord till bord.