Styrning och ansvar

Ansvarstagande från jord till bord är en del av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt lantbruk. Arbetet med hållbar affärsutveckling är integrerat i vår strategiska verksamhetsplanering och förankrat i såväl koncernledningen som i styrelsen.

Uppförandekoden vägleder i arbetet

Ansvaret definieras och konkretiseras i Lantmännens Uppförandekod. Den ger riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvarstagande inom de olika sakområden som är relevanta för Lantmännens verksamhet, med utgångspunkt i Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. För många specifika sakfrågor finns även policys och riktlinjer framtagna.

Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom Lantmännen, samt för styrelsemedlemmar och förtroendevalda i ägarorganisationen. Relevanta delar gäller även för leverantörer och affärspartners och dessa är samlade i vår leverantörskod.

Områden i Lantmännens Uppförandekod:

• Miljö - Odling, Produkter och råvaror, Resurser och produktion

• Affärsetik - Integritet och korruptionsbekämpning, Intressekonflikter, Informationssäkerhet

• Samhälle - Intressentdialog, Varumärke och marknadskommunikation, Säkerhet och riskhantering, Skatter

• Sociala villkor - Föreningsfrihet, Arbetstid, Löner, Tvångsarbete, Barnarbete, Likabehandling

• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet - Arbetsmiljö och säkerhet, Hälsa och friskvård

• Produkter och tjänster - Spårbarhet, ursprung och säkerhet, Forskning och innovation, Ny teknik

 

Utbildning

Implementering av uppförandekoden i hela verksamheten är en central del av hållbarhetsarbetet. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden, genom en koncerngemensam webbaserad utbildning. Utöver detta görs specifika kompetensutvecklingsinsatser för särskilda yrkesgrupper.

Tydligt regelverk för affärsetik & antikorruption

Lantmännen ställer höga krav på etiskt uppförande i affärsrelationer, och arbetar för att motverka alla former av korruption och för att främja fri och rättvis konkurrens. Uppförandekoden anger tydligt att vi har nolltolerans vad gäller brott mot mut- och konkurrenslagstiftning. Alla medarbetare utbildas i uppförandekoden och det finns särskilda utbildningar i antikorruption och konkurrenslagstiftning. Systematisk uppföljning av efterlevnad görs årligen på bolags- och koncernnivå, alla anställda kan också rapportera eventuella avvikelser via ett whistleblowing-system.

Organisation och ansvar

För respektive område i uppförandekoden finns ansvarig utsedd i koncernledningen, förutom för området produkter där respektive divisionschef är ansvarig. De ansvariga i koncernledningen ingår i ett CSR-råd med övergripande ansvar för implementering och uppföljning av arbetet samt beslut i policyfrågor.

Efterlevnad av uppförandekoden följs upp årligen i koncernledningen. Rapportering av överträdelser mot koden kan rapporteras anonymt både direkt linjevägen eller genom en externt hanterad whistleblowing-funktion.

CSR-rådets medlemmar
◾Executive Vice President Operations - Ordförande
◾Director Sustainable Development, GF Hållbar utveckling - Sammankallande
◾Director Group Supply Chain, GF Varuflöde
◾General Counsel och Compliance officer, GF Juridik
◾Group Chief Financial Officer, GF Ekonomi/Finans
◾Director Group External Communication and Branding, GF Kommunikation
◾Head of HR and Internal Communication , GF HR
◾Director Group R&D, GF FoU

Uppföljning

Ansvaret för att verksamheten följer uppförandekod, policyer och arbetar mot hållbarhetsambition, mål och enligt strategier ligger på hela koncernen. 

Uppföljning och analys av hur verksamheten utvecklas sker på olika nivåer och med olika frekvens. Uppföljning för alla affärer sker tertialvis för divisioner och affärer med ett antal nyckeltal, Minimum Responsibility Requirements. I kraven ingår utbildning i uppförandekod och affärsetik, andel leverantörer med godkänd leverantörsuppförandekod, förebyggande säkerhetsarbete, olycksfall, sjukfrånvaro och klimatarbete. I koncernledningens tertialuppföljning med respektive affärsledning ingår en genomgång av ansvarsfrågorna i affären, så kallad Sustainability Business Review.

För vår produktion görs årligen en kvalitetsuppföljning som omfattar produktkvalitet och processer, hållbarhetsprestanda, avtal för inköp och försäljning samt produktspecifika krav. En del av denna är analys av hur livsmedelsproduktionen har implementerat Lantmännens Kriterier för Ansvarsfullt producerad mat.

I CSR-rådet följs efterlevnad av uppförandekodens områden upp årligen i särskilda ”scorecards” och rapporteras till koncernledningen. Styrelsen följer upp avvikelser mot koden.

Rapportering

Hållbarhetsdata och information samlas in årligen, för att sedan analyseras på affärs-, lands- och sitenivå. Rapporteringen är tillgänglig i Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning, som ges ut av styrelsen. Rapporteringen ligger även till grund för annan rapportering som till FN Global Compact, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) och Hagaintiativets klimatbokslut.