Internationella initiativ

Lantmännen är en betydande aktör genom hela spannmålsvärdekedjan. Som stort företag har vi också stort ansvar som bland annat tydliggörs i internationella principer och initiativ. 

Agenda 2030

Lantmännen ser FN:s hållbarhetsmål, parallellt med de svenska miljömålen, som en viktig intressent i arbetet med att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor. Lantmännen har analyserat vad Agenda 2030 innebär för vårt ansvar och vår roll, samt i vilken mån relevanta mål är omhändertagna i befintligt arbete och strategier för framtiden.

Det svenska jordbruket och livsmedelsproduktion har bäring på samtliga 17 mål och en mycket nära koppling till några mål. Behovet av hållbar odling och klimatsmart och ansvarsfullt producerad mat ökar.

För Lantmännen är två av målen affärskritiska: Ingen hunger och Hållbar energi för alla. Målen Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen, Ekosystem och biologisk mångfald är direkt kopplade till Lantmännens uppdrag och affär och till våra fokusområden för hållbar affärsutveckling.

Flera ytterligare mål har betydelse för vår påverkan och vårt ansvar, och är i hög grad integrerade i Lantmännens uppförandekod.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål

Mål 2 och 7

Lantmännen har sammanställt vår agenda för de frågor som kopplas till mål 2: Ingen hunger och mål 7: Hållbar energi för alla.

Lantmännens agenda för mål 2

 • Hållbara odlingsmetoder, ekologiska och konventionella: Odlingsprogrammet Klimat och Natur, Natur +, kontraktsodling, digitalisering

 • Ambition att öka effektivitet och skapa högre avkastning med mindre miljöpåverkan: svenskodlat, växtförädling, precisionsodling, klimatanpassning

 • Produkter med mindre klimatpåverkan för hållbart jordbruk och livsmedel med mervärden för hälsa: Forskning och Innovation för växtförädling, hälsa och nutrition med mera

 • Livskraftigt lantbruk för livsmedelsproduktion; kooperativ ägarmodell skapar värde

 

Hållbar, effektiv livsmedelsproduktion med mervärde för miljö och hälsa

 • Vete- och rågmjöl från Kungsörnen framtaget med odlingsmetoderna för Klimat & Natur
 • Vegetariska maträtter; GoGreen
 • Pasta med bönor odlade på Öland; ger mer protein och fibrer med lokala råvaror
 • Svenskodlat; durumvete, kidneybönor
 • Forskning och innovation stärker hållbar odling: Termoseed, Cedomon och Cerall
 • Havre för hälsa
 • Klimatsmart svampprotein från etanolproduktion som kan ersätta andra proteiner  

Lantmännens agenda för mål 7

 • Odling av förnybar råvara för energiproduktion

 • Matavfall från bagerier och livsmedelsproduktion återanvänds till bränsleproduktion

 • Bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol producerar etanol som minskar växthusgasutsläpp med över 90%

 • Etanol produceras även av restprodukter, så kallad Andra Generationens förnybara bränslen. 

Produkter för framtidens energiförsörjning

 • Biobaserad drivmedel från Lantmännen Agroetanol framställer 95% bioetanol med 90% CO2-reduktion från svensk biobaserad råvara.
 • Andra Generationens biodrivmedel från Agroetanol är bioetanol producerad av kolhydratbaserade matrester