Plast

Plast används i förpackningar för att skydda produkter och förlänga hållbarheten. Användningen har ökat kraftigt de senaste 50 åren, med negativa konsekvenser för klimat och miljö. Lantmännens strategi säkerställer en ansvarsfull och hållbar användning.

Plast är ett effektivt och säkert material när det handlar om att packa produkter för att skydda dem och förlänga deras hållbarhet. Det är också ett effektivt material från transportsynvinkel tack vare dess låga vikt. Plastens negativa miljöpåverkan gör dock att användningen måste minimeras på lång sikt.

De senaste 50 åren har plastproduktionen och konsumtionen av plast i världen ökat kraftigt. Då plast oftast är tillverkat av fossila råvaror som råolja, har det påverkan på klimat och miljö. Plasten skapar också problem när den blir skräp och hamnar i naturen och haven istället för att återanvändas eller återvinnas.

Reglering av plastanvändning

2019 beslutade EU om ett direktiv för engångsplast med en rad åtgärder med tanke på vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön. Vissa engångsartiklar av plast förbjuds medan andra ska minska i förbrukning, eller så kommer det ställas krav på separat insamling. EU:s medlemsländer inför krav och åtgärder för att förebygga och minska plastens negativa inverkan på miljön från 2021.

Mer hållbar plastförbrukning

Lantmännen använder plast som en viktig komponent i flera typer av våra förpackningar för att skydda produkter, förlänga deras hållbarhet och därmed säkerställa ett minskat matsvinn, som är annan viktig hållbarhetsfråga.

Vi säljer även skydd av plast för ensilage. Ensilageplast som säljs till lantbruket är idag nästan helt återvinningsbar. Under 2020 kommer all plast som Lantmännen erbjuder att vara återvinningsbar. Vi arbetar även för effektiviserad användning och förbättrade möjligheter till insamling av returplast. Arbete tillsammans med leverantörer och producenter pågår för att hitta produkter med lägre klimatavtryck.

Lantmännen har en strategi för plastanvändning, som innebär att frågan om en ansvarsfull och hållbar plastanvändning drivs i hela koncernen. Ambitionen är att bara använda fossilfri eller återvunnen plast från år 2030.

Lantmännen strävar efter att vara en föregångare i omställningen till en mer hållbar plastanvändning i samtliga verksamheter. Målen som ingår i plaststrategin hjälper till att tydliggöra vägen framåt och möjliggör kontinuerlig uppföljning av utfall.

Lantmännens plaststrategi:

  • Målet att årligen förbättra effektiviteten i vår plastkonsumtion med 1 procent kan åstadkommas genom att minska tjocklek och storlek och genom att byta ut material i förpackningar för att optimera plastkonsumtionen och kostnaden per såld enhet.

  • Alla engångsartiklar i plast ersätts av mer hållbara alternativ på samtliga av Lantmännens kontor och verksamhetsorter till år 2020. Vi har beslutat att föregå EU-kraven om engångsplast med ett år genom att ta bort icke hållbara engångsartiklar till 2020 istället för 2021. 

  • År 2022 ska 100 procent återvinningsbar plast användas. För att skapa cirkulära strömmar inom plastindustrin måste vi säkerställa att alla förpackningar och annan plast är återvinningsbara. Återvinningsbarheten garanterar att plasten kan användas flera gånger, istället för att brännas eller deponeras efter ett tillfälle.

  • EU kräver att alla producenter tar ansvar för vad som händer med deras förpackningar efter konsumtionen till 2025. Det innebär att vi måste ha klara tillvägagångssätt och planer för varje enskild förpackningstyp.

  • För att bli oberoende av fossila bränslen måste vi sluta nyttja så kallad jungfruplast och istället använda plast gjord av förnyelsebara material.

Läs mer om vårt arbete för att ta ansvar