Lantmännens Leverantörsportal

Viktig information för dig som är och vill fortsätta vara leverantör till något av Lantmännens dotterbolag och/eller divisioner.

Inom Lantmännen ställs hårda krav på varor och tjänster som köps in och dessa sidor syftar till att underlätta för leverantörer genom att samla så mycket som möjligt på ett ställe.

Registrering leverantörsportal (ENG)

Lantmännens leverantörsuppföljning

Lantmännen arbetar systematiskt med att identifiera, minimera och följa upp leverantörsrisker. Vår leverantörsuppförandekod, eller Supplier Code of Conduct (SCoC) gäller för alla våra leverantörer, oavsett vilka produkter eller tjänster de levererar, och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, affärsetik, socialt ansvar och arbetsmiljö. Leverantörsuppförandekoden är en integrerad del av inköpsprocessen. Våra leverantörer förbinder sig att följa leverantörsuppförandekoden genom att den bifogas i våra leverantörsavtal och den ska ingå när ett nytt avtal tecknas eller när villkoren i ett befintligt avtal omförhandlas.
Efterlevnad av leverantörsuppförandekoden är viktigt för Lantmännens affärer. Uppföljning av efterlevnad av kraven i leverantöruppförandekoden görs genom självutvärdering och oberoende tredjepartsrevisioner. Vi prioriterar leverantörs- och inköpskategorier där vi identifierat hög risk och stor förbättringspotential.
Ett tydligt mål är att varje genomförd revision ska bidra till förbättring. Om avvikelse från vår leverantörsuppförandekod upptäcks tar vi tillsammans med leverantören fram en åtgärdsplan. Först när leverantören har visat att alla avvikelser är hanterade anses revisionen avslutad och godkänd. I de fall då förbättringar inte sker inom en överenskommen period, kan vi komma att avsluta det affärsmässiga samarbetet.

Lantmännens leverantörsuppförandekod

Nedan hittar du Lantmännens leverantörsuppförandekod för nedladdning.
EN - Lantmännens Supplier Code of Conduct
SE - Lantmännens leverantörsuppförandekod