Lantmännens Ordervillkor

Härmed bekräftar ni som Leverantör att vid mottagande av order från Lantmännen PaL, och såvitt inget annat skriftligen avtalats eller om sådant skriftligt avtal som ingåtts är ofullständigt t.ex. utan hänvisning till Lantmännens allmänna villkor för varor och tjänster samt Lantmännens leverantörsuppförandekod, skall följande gälla mellan parterna.

 1. Leverantören ska skicka orderbekräftelse med förväntad leveransdag direkt till Beställarens epost inom en (1) arbetsdag. Leverantörer förbinder sig att vara uppmärksam på Beställarens ändringar av order och bekräfta sådan ändring, eller ge besked om ändringen ej går att utföra.
 2. Leverans ska ske inom överenskommen leveranstid till Beställarens leveransadress enligt order. Alla avvikelser från ordern (t.ex. om inte leveranstid kan hållas) ska meddelas Beställaren så snart som möjligt.
 3. Ordern inkluderar (om så är möjligt), transport-, expeditions- och servicekostnader eller liknande i totalsumman som kommer att faktureras.
 4. Kostnaden på ordern visar nettopriset efter eventuella avdrag, rabatter eller liknande.
 5. Om ett fast pris inte skriftligen har överenskommits på förhand mellan parterna så är beloppet som framgår på ordern indikativt. Beloppet som faktureras Beställaren ska i dessa fall godkännas av Beställaren innan fakturan skickas till Beställaren.
 6. 30 dagars betalning enligt bokföringslagen gäller från fakturadatum, förutsatt att leverans fullgjorts. I de fall skrivet kontrakt finns med Lantmännen skall den betalningstiden gälla som är överenskommet mellan båda parter.
 7. Beställaren önskar att Leverantören fakturerar vid varje ordertillfälle (samfakturering över tid endast vid överenskommelse).
 8. För att Beställaren ska kunna matcha ordern mot fakturan ska fakturan innehålla Beställarens referensperson och ordernummer i fakturahuvudet enligt information under https://lantmannen.com/lantmannensleveransportal/fakturakrav/.
 9. Förutom ovanstående gäller även Lantmännens allmänna villkor för varor och tjänster, Lantmännens uppförandekod.

Lantmännen Terms and Conditions

As Supplier, you hereby confirm that, at receipt of a purchase order from Lantmännen PaL, and as long as no other terms have been agreed in writing or if such an agreement in writing is incomplete, for instance without reference to the general terms and conditions for goods or services as well as the Lantmännen Supplier code of Conduct, the following shall be applied between the parties.

 1. The Supplier shall send an order confirmation directly to the Buyer’s email within one (1) business day stating expected date of delivery. The Supplier undertakes to pay attention to any changes to the purchase order made by the Buyer, and to confirm such change or to inform the Buyer if such change is not possible to execute.
 2. Delivery shall be made within the agreed time of delivery to the delivery address of the Buyer in accordance with the purchase order. The Supplier shall inform the Buyer of any deviation from the purchase order (for instance if not possible to deliver on time) as soon as possible.
 3. If possible, the total price stated at the purchase order shall include costs for transportation, processing, service or similar which will be invoiced.
 4. The price of the purchase order states the net price after any deductions such as rebates or similar have been made.
 5. In case the Buyer and the Supplier have not agreed on a fixed price in advance, the price on the purchase order is indicative. The amount to be invoiced the Buyer shall in this case be approved by the Buyer before the invoice is issued.
 6. The Customer shall pay the invoice within 30 days from the date of invoice, on condition that delivery has been made. In case of signed agreement with Lantmännen then it´s the agreed payment terms that should be used.
 7. The Buyer prefers that the Supplier issues an invoice at each order occasion (collective invoicing over time, is only allowed after agreement).
 8. In order for the Buyer to match the invoice against the purchase order, the invoice shall state “Your ref” as well as “Your order No” at the top of the invoice according to the information in the following link: https://lantmannen.com/lantmannensleverantorsportal/fakturakrav/
 9. Apart from what is stated above, the Lantmännen terms and conditions for goods and services, the Lantmännen Supplier Code of conduct.