Stråförkortning

Stråförkortningsmedel hämmar sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned. Vi verkar för en hållbar användning av kemikalier i odlingen, för att minimera riskerna för hälsa och miljö.

Stråförkortningsmedel används för att hämma sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned vilket leder till försämrad kvalitet på skörden och ett svårare skördearbete. I Sverige har stråförkortningsmedel tidigare endast varit tillåtet att använda på råg, som har längre strån än övriga sädesslag. Inom övriga EU har lagstiftningen varit mindre restriktiv. Sedan 2011 tillåts också i Sverige användning av stråförkortningsmedel även för vete, korn och havre.

Det pågår en diskussion i branschen och i media kring resthalter i livsmedel och andra miljö- och hälsoaspekter av bekämpningsmedel. För spannmål gäller detta främst användningen av just stråförkortning, eftersom det i princip endast är den typen av preparat som det förekommer resthalter av. I Sverige kontrollerar Livsmedelsverket årligen genom stickprov rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel, för att säkerställa att de inte innehåller skadliga eller för höga halter. Kontrollerna visar att mätbara halter av stråförkortningsmedel förekommer i vissa fall, främst i rågprodukter. Halterna ligger dock långt under gällande gränsvärden för livsmedel.

Lantmännen hanterar stora mängder spannmål och måste därför ha en ansvarsfull hantering och tydlig information kring stråförkortningsmedel i olika spannmålsflöden. Vi erbjuder flera produkter producerade av spannmål som odlats utan stråförkortningsmedel.

Svenska livsmedelsprodukter utan stråförkortning

Lantmännens utgångspunkt är att verka för en hållbar användning av växtskyddsmedel och minimera riskerna för hälsa och miljö. Vi odlar med olika koncept och kan erbjuda produkter där spannmålet särhållits hela vägen från skörd till produkt. Kungsörnens Vänligare Vete och Vänligare Råg liksom Lantmännen Cerealias ekologiska sortiment är garanterat odlat utan stråförkortningsmedel.

För spannmål som säljs till övriga marknader definierar de olika kunderna eventuella begränsningar i användningen av stråförkortningsmedel utöver gällande lagstiftning. Bland våra olika kunder och marknader finns efterfrågan både på så kallad standardkvalitet där stråförkortning accepteras, och på spannmålskvalitet garanterat fri från stråförkortning.

Stråförkortning är idag en viktig fråga i dialogen med många av våra livsmedelskunder, t.ex. bagerier och andra livsmedelsföretag.

Livsmedelsverkets kontroller

I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018 analyserades sammanlagt 122 prov av svenskt vete och 33 prov av svensk råg. I kontrollen av svenskt vete hittades inga halter över gränsvärdet i något prov och i 88 procent av de svenska veteproven fanns inga rester alls. I proven på svensk råg innehöll inget av proven bekämpningsmedel över gränsvärden, dock hittades rester i totalt 67 procent av proven och i form av rester av stråförkortningsmedel.

Källa: Livsmedelsverkets rapport Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018.

Vill du läsa mer om kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel? Vi rekommenderar då att du besöker Livsmedelsverkets hemsida.