Biologisk mångfald

Lantmännen är beroende av väl fungerande ekosystem som rymmer en variation av arter. Det är från åkermarken på våra ägares gårdar vi får vår viktigaste råvara, spannmålen, som vi bygger vår verksamhet på. Därför jobbar vi aktivt i olika delar av värdekedjan för att minska odlingens påverkan på miljön och gynna den biologiska mångfalden. 

Biologisk mångfald eller biodiversitet beskriver variationen mellan och inom arter som finns på jorden. Förluster av biologisk mångfald äventyrar ekosystemens förmåga att till exempel rena vatten och luft, pollinera grödor, skapa stabila populationer av bakterier och maskar som gör jorden bördig och bryter ner material.

Planetens biologiska mångfald är hotad på flera sätt. Förändrad markanvändning, överexploatering genom exempelvis vägbyggen, expansion av fastigheter, icke hållbara jordbruksmetoder, avverkning och icke hållbart fiske samt att vi får nya arter av växter, djur och parasiter påverkar biologisk mångfald negativt. Därtill väntar effekter av klimatförändringar men också  ett ökat tryck på att kunna försörja en växande befolkning med livsmedel och energi.

I Sverige är flera av hoten avvärjda och minskade, till exempel har olika typer av miljögifter minskat och problem med försurning mildrats. Men det kommer nya varningssignaler, som till exempel minskad förekomst av pollinerare vilka spelar en viktig roll för jordbruket.

Prioriterad fråga globalt och nationellt

Biologisk mångfald är en prioriterad fråga både globalt och nationellt, och lyfts fram till exempel i FN:s Konvention om biologisk mångfald, som ett av FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030  nummer 15 (som Lantmännen också identifierat som affärskritiskt) samt i de svenska miljökvalitetsmålen.

Livsmedels- och bioenergiförsörjningen bygger på väl fungerande ekosystem och därmed biologisk mångfald. På så sätt är biologisk mångfald en mycket viktig fråga för det svenska lantbruket. 

Lantbrukets roll

Trots de goda insatserna har jordbruket alltid haft en påverkan på miljön, djur och insektsliv, och delar av dagens odlingssystem innebär mindre utrymme för vissa arter att frodas. Det påverkar även genom användning av gödsel, växtskyddsmedel och utsläpp från andra aktiviteter till mark, vatten och luft. Produktionen av livsmedel, foder och energi leder till växthusgasutsläpp och annan miljöpåverkan. Men lantbruket har även en viktig funktion. Många insekter och växter är helt beroende av att landskapet hålls öppet av betesdjur och det kan finnas många arter, däribland flera rödlistade arter, på naturbetesmarker.

Lantmännens roll

Lantmännen vill minska sin negativa påverkan i de olika delarna av värdekedjan och arbetar för att på kort och lång sikt  bidra till att skydda och stärka den biologiska mångfalden.

Lantmännens verksamhet påverkar den biologiska mångfalden på flera sätt. Det är i odlingen på våra ägares marker som beroendet och påverkan är som störst, men Lantmännen köper också in andra odlade råvaror och material.

Lantmännens fastigheter och nyetableringar av produktionsanläggningar har också en påverkan, men finns huvudsakligen i områden som redan används för produktion och annan markanvändning.

Vad gör Lantmännen?

Vi arbetar för att minska den negativa påverkan och skydda och stärka biologisk mångfald. Det arbetar för minskad negativ påverkan bland annat genom:

  • Utveckla nya metoder för växtskydd, tex kemikaliefria utsädesbehandlingsmetoder, som Thermoseed och Cedomon/Cerall

  • Precisionsodlingsteknik i fält för att optimera alla delar av odlingen för ett maximerat utfall med minsta möjliga insats och miljöpåverkan. Det kan till exempel vara att optimera mängden utsäde beroende på jordmån, användningen av växtnäring och växtskyddsmedel och användning av GPS för att undvika överlapp och minska traktorkörningen i fält

  • Växtförädling som skapar motståndskraftiga sorter för att minimera behovet av växtskyddsmedel

  • Specifika krav vid inköp avseende högriskråvaror så som soja och oljepalmsprodukter

  • Klimatarbetet med mål om minskning av växthusgaser

Lantmännen arbetar även för att främja och stärka biologisk mångfald. Arbetet sker främst genom utveckling av odlingskoncept där åtgärder för biologisk mångfald ingår.

  • Utveckla odlingskonceptet ”Klimat och Natur” med mervärden baserade på biologisk mångfald, tex lärkrutor i odlingen som gynnar sånglärkan och insekter.

Lantmännen deltar även i forskningsprojektet SamZon, ett samarbete med Odling i balans, SLU, WWF, Hushållningssällskapet, Svenskt växtskydd, HIR Skåne, Växtrådet och Yara. Syftet är att bidra till ett mer hållbart jordbruk och arbeta för att utveckla skyddszoner som minimerar miljöpåverkan, gynnar den biologiska mångfalden och skapar en mer hållbar svenskt växtodling. Läs mer om SamZon