Biologisk mångfald

Lantmännen är beroende av väl fungerande ekosystem som rymmer en variation av arter. Det är från åkermarken på våra ägares gårdar vi får vår viktigaste råvara, spannmålen, som vi bygger vår verksamhet på. Därför jobbar vi aktivt i olika delar av värdekedjan för att minska odlingens påverkan på miljön och gynna den biologiska mångfalden.