Lantmännens Forskningsstiftelse stöttar forskning för att utveckla hållbara produktionssystem. Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som utnyttjar potentialen i jordbrukets hela förädlingskedja och bidrar till ett biobaserat samhälle. Inom Lantmännen hanterar vi i första hand spannmål, men även andra grödor exempelvis vall, raps, ärtor och bönor.

Bioenergi och framtidens bioraffinaderier

Lantmännen producerar bland annat bioetanol idag, ett förnybart drivmedel som raffineras från spannmål och andra stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. För att ta ett steg mot mera avancerade biodrivmedel är vi intresserade av projekt som även utgår från andra jordbruksbaserade råvaror, tex vall och halm.

Miljösmarta gröna energi- och bränslekomponenter är ett annat prioriterat område. Här letar vi efter förnyelsebara komponenter som kan ersätta de mineralolje-baserade komponenter som används idag i exempelvis alkylatbensin. I nuläget är det viktigt att dessa inte innehåller syre pga gällande lagstiftning. Vårt mål är att skapa en projektportfölj som syftar till att långsiktigt utveckla såväl befintliga som nya energiprodukter, användning av nya råvaror och produktionsprocesser.

Gröna material och biokemikalier

  

Våra råvaror har stor potential vid utveckling av nya gröna fossilfria material och biokemikalier, som förpackningsmaterial, bindemedel, oljor, sågkedjeolja, bränslekomponenter etc. Sidoströmmar från kvarnindustrin, som vetekli och havreskal, är dominerande råvaror i de materielprojekt vi engagerat oss i hittills. Men vi är inte begränsade till dessa råvaror utan ser gärna andra utgångsmaterial. Exempel på andra strömmar som är intressanta och som produceras i våra bioraffinaderier är stärkelse, gluten, fiber, drank, biogen koldioxid och bioetanol.

Ökat värde på produkt och sidoströmmar

De flesta av sektorns industrier är bioraffinaderier, vilka blir lönsamma genom att utnyttja helheten effektivt. Spannmål, stråråvaror, bönor, ärtor och raps innehåller många komponenter med potential att bidra till ett biobaserat samhälle, som stärkelse, protein, fiber, hemicellulosa, lignin, extraktivämnen etc. Vall, fång- och mellangrödor är andra viktiga råvaror som vi gärna ser ett ökat mervärde på. Forskningsprojekt som fokuserar på nya användningsområden för ökat värde och vidareförädling av dessa är intressanta för oss. Vi är också intresserade av projekt som adresserar utmaningen i framtagningsprocessen av nya komponenter (extraktion, utbyte, avvattning, renhet, modifiering, filmbildning etc.), uppskalning och hur processen påverkar slutproduktens egenskaper.

Om du har en projektidé diskuterar vi gärna val av material och process innan du kommer in med din ansökan.

Texten uppdateras kontinuerligt fram till att nästa ansökningsomgång öppnar den 1 september 2020.

Kontakta oss

Annelie Moldin

Bioenergi och gröna material
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 37 17

annelie.moldin@lantmannen.com