Lantmännens Forskningsstiftelse stöttar forskning med syfte att utveckla hållbara produktionssystem. Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som utnyttjar potentialen i jordbrukets hela förädlingskedja och som bidrar till ett biobaserat samhälle. Inom Lantmännen hanterar vi i första hand spannmål, men även andra grödor exempelvis trindsäd och oljeväxter.

Bioenergi och framtidens bioraffinaderier

Miljösmarta gröna energi- och bränslekomponenter är ett prioriterat forskningsområde. Här letar vi efter förnyelsebara komponenter som kan ersätta de fossilbaserade komponenter som används idag i exempelvis alkylatbensin. I nuläget är det viktigt att dessa inte innehåller syre på grund av gällande tekniska standard. Vårt mål är att skapa en projektportfölj som syftar till att långsiktigt utveckla såväl befintliga som nya energiprodukter liksom användning av nya råvaror eller produktionsprocesser.

Lantmännen producerar bioetanol, ett förnybart drivmedel som raffineras från spannmål och andra stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. För att ta ett steg mot mera avancerade biodrivmedel är vi intresserade av projekt som även utgår från andra jordbruksbaserade råvaror, t ex vall och halm.

Ett fossilfritt jordbruk kan minska klimatpåverkan med ungefär tio procent till 2050. För att nå dit krävs elektrifiering, men också fossilfria bränslealternativ till lantbruksmaskiner, helst bränsle som kan användas i dagens dieselmotorer utan modifikation. Vi är intresserade av forskningsprojekt som fokuserar på nya bränslelösningar med utgångspunkt i jordbruksbaserade råvaror.

Gröna material och biokemikalier

Jordbrukets råvaror har stor potential vid utveckling av nya gröna fossilfria material och biokemikalier som förpackningsmaterial, bindemedel, oljor, bränslekomponenter etc. Sidoströmmar från kvarnindustrin, som vetekli och havreskal, är exempel på råvaror som är intressanta för oss. Andra möjliga utgångsmaterial som produceras i våra bioraffinaderier är stärkelse, gluten, olika fiberfraktioner, drank, biogen koldioxid och bioetanol.

Ökat värde på produkt och sidoströmmar

Spannmål, stråråvaror, bönor, ärtor och raps innehåller komponenter som stärkelse, protein, fiber, hemicellulosa, lignin, olika extraktivämnen etc., vilka alla har potential att bidra till ett biobaserat samhälle. Vall, fång- och mellangrödor är andra viktiga råvaror som vi gärna ser ett ökat mervärde på. Forskningsprojekt som fokuserar på nya användningsområden för ökat värde och vidareförädling av dessa är intressanta för oss.

Vi är också intresserade av projekt med fokus på utvinning och förädling av värdefulla komponenter, t ex genom extraktion, avvattning, modifiering, filmbildning etc. En viktig del i detta är att undersöka renhet och utbyten samt möjligheten till uppskalning och hur processen påverkar slutproduktens egenskaper. Om du har en projektidé diskuterar vi gärna val av material och process innan du kommer in med din ansökan.

 

Texten uppdateras kontinuerligt fram till att nästa ansökningsomgång öppnar den 1 september 2021.

Kontakta oss

Annelie Moldin

Bioenergi och gröna material
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 37 17

annelie.moldin@lantmannen.com