Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Stiftelsen är ryggraden i vårt centrala forskningsarbete och en del i vårt arbete med öppen innovation, där forskare och innovatörer kan söka finansiella medel för vetenskapligt syfte.

25 miljoner till forskning

Stiftelsen delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Genom dessa satsningar vill vi utveckla idéer och stödja framtagning av ny kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord. Vi har identifierat tre huvudsakliga fokusområden för Stiftelsens forskningsmedel: Lantbruk och Maskin, Bioenergi och Gröna Material samt Livsmedel och förpackningar. Målsättningen inom de prioriterade fokusområdena är att:

  • Produktionen inom jordbruket ska kunna öka utan negativ miljöpåverkan. 

  • Utnyttja potentialen i jordbruket och samtidigt göra nytta på vägen mot ett biobaserat samhälle.

  • Utveckla lönsamma och hållbara livsmedel med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Forskningsresultaten bidrar till ökad kunskap och ska på sikt implementeras direkt i vår verksamhet eller på våra ägares gårdar.

Ansök om forskningsmedel

Ny utlysning i september 2019. Utlysningstexterna kommer att uppdateras innan ansökningssystemet öppnar.

Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror.

Instruktioner om vad ansökningar, rapporter och bedömningar hanteras via Stiftelseportalen:

logga in i Stiftelseportalen

Vi har gärna en dialog om möjliga projektupplägg och val av råvaror med dig som planerar ett nytt projekt. Om du planerar ett större projekt är det möjligt att söka medfinansiering av stiftelsen. Vi är även intresserade av examensarbeten, förstudier och pilotprojekt inom våra tre fokusområden.

Tre fokusområden

Stiftelsen har tre fokusområden där det finns ett antal prioriterade områden som vi gärna ser ansökningar inom. Dessa beskrivs i respekive fokusområdes utlysningstext. Om du har en projektidé som spänner över mer än ett fokusområde är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med att välja rätt område för ansökan.

Utlysningstexterna uppdateras inför varje ansökningsomgång och hittas under de olika fokusområdenas sidor.

Bedömningskriterier

Är du intresserad av att söka stöd hos vår forskningsstiftelse? Här finns de bedömningskriterier vi använder när vi läser ansökningarna. 

1. Vetenskaplig kvalitet:
- Innehåller ansökan en aktuell beskrivning av bakgrund och kunskapsläge?
- Är hypoteser och mål väl beskrivna?
- Är frågeställningen vetenskapligt beskriven?

2. Föreslagna material och metoder:
- Är valda material och metoder validerade och relevanta för frågeställningarna?
- Är föreslagna material och metoder tillgängliga inom rimlig tid?
- Är materialet eller metoden på något sätt unik?
- Finns etiska eller miljömässiga risker förknippade med projektet?

 3. Sökandens eller gruppens vetenskapliga kompetens:
- Har aktuellt CV bifogats?
- Finns nödvändig kompetens i projektgruppen?
- Finns det tidigare publikationer från gruppen inom området?

4. Redovisade kostnader:
- Anges hela kostnaden för projektet?
- Är kostnaderna tydligt redovisade för projektets olika delar?
- Är kostnader och övriga insatser rimliga?
- Skulle något kunna göras annorlunda för att reducera projektkostnaden?
- Har medel beviljats eller sökts från andra finansiärer?
- Kan projektet genomföras utan Lantmännens Forskningsstiftelses medverkan?
- Har hänsyn tagits till att stiftelsens tak för overhead är 30 % av projektets totala kostnad?

5. Redovisad tidplan:
- Finns det en tydlig tidplan?
- Anknyter tidplanen till aktiviteter och leveranser?

6. Angelägenhet:
- Är projektets angelägenhet, ekonomiska potential och tid till marknad för primärproduktion och/eller industri och handel väl beskrivna?
- Har sökanden beskrivit vilken betydelse projektet kan få för området?
- Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt kommersiellt eller krävs ytterligare insatser?
- Kan projektet leda till patent eller annan form av IPR som kan få kommersiell betydelse?

 7. Resultatförmedlingsplan:
- Finns det en resultatförmedlingsplan som beskriver hur resultaten kommer att spridas?
- Finns en plan för hantering av patent och annan IPR?
- Är resultatförmedlingsplanen kopplad till tidsatta leveranser?
- Finns en plan för vetenskaplig publicering?
- Finns det en referensgrupp där stiftelsen är representerad (obligatorisk i alla stiftelseprojekt)?

30 år av framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.