Vårt mål och syfte

Lantmännens ägare, det vill säga svenska lantbrukare, har investerat i forskning via Lantmännens Forskningsstiftelse i nästan 40 år. Genom de satsningar som stiftelsen gör utvecklas idéer och kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord.

Vi har en lång historia av lyckade forskningsprojekt som resulterat i produktinnovationer, processförbättringar och ett livskraftigt jordbruk. Under årens lopp har vi deltagit i mer än femhundra forskningsprojekt och studier.

Fokusområden och målbild

Vi stöder forskning inom tre fokusområden: Lantbruk och maskinerLivsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material. Målbilden är:

  • Ett jordbruk i världsklass med ökande produktivitet och siktet inställt på klimatneutralitet 2050.

  • Sunda och hållbara livsmedel från spannmål och andra växtbaserade råvaror.

  • Ett biobaserat samhälle där jordbrukets potential utnyttjas till fullo.

Vår organisation

Alla ansökningar bereds av någon av stiftelsens tre beredningsgrupper, en för varje fokusområde. Därefter tar styrelsen beslut om anslag. Både styrelse och beredningsgrupper består av lantbrukare, externa vetenskapliga experter och tjänstemän på Lantmännen. Gruppernas sammansättning har till syfte att säkerställa projektens lantbruksnytta, vetenskapliga kvalitet respektive affärsmässiga potential.