Växtnäring (gödsel)

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen.

Övergödning av vattendrag genom läckage av näringsämnen från åkermark är en av de centrala miljöfrågorna inom lantbruket. Föroreningar av tungmetaller i olika gödselmedel och brutna kretslopp för fosfor och andra viktiga näringsämnen, är ytterligare utmaningar att hantera.

Fosfor en ändlig resurs

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för alla grödor och samtidigt en ändlig och kostsam resurs. Fosfor utvinns i dag ur jordskorpan på flera håll i världen och tillförs som mineralgödning till jordbruket.

Att fosforreserverna kommer att ta slut, samt att de ofta är förorenade med oönskade ämnen såsom kadmium och andra tungmetaller, är viktiga skäl för att skapa ett fungerande kretslopp för växtnäringen. Lantmännen är en stor leverantör av växtnäring och gödningsmedel. Lantmännens ansvar från jord till bord omfattar både att tillhandahålla bra produkter, och att bidra till en hållbar användning av växtnäring.

Lantmännen tar ansvar i odlingsledet

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen. Ansvarstagandet i odlingsledet omfattar flera aspekter som Lantmännen i olika stor utsträckning har möjlighet att påverka och styra över. Där odlaren äger besluten bidrar Lantmännen med kunskap, tjänster och rådgivning för hållbar användning av växtnäring.

Utveckling av koncept för biogödsel till såväl konventionell som ekologisk odling

Intresset för biologiska gödselmedel har ökat. Biologisk gödsel kommer från olika källor, som exempelvis rester från stall, biogas- och livsmedelsproduktion och innehåller näringsämnen som kan återcirkuleras via jordbruket.

Precisionsodling

Att i möjligaste mån anpassa gödslingen efter det verkliga behovet sparar pengar och skonar miljön. Lantmännen erbjuder både rådgivning och produkter för precisionsodling och optimerad gödsling. Vi erbjuder också webbaserade verktyg för odlingsplanering och väderbaserade modeller för tillväxt, bevattning och växtskydd.

Gödsel med lägre klimatpåverkan

Idag är mineralgödsel den vanligaste växtnäringen i jordbruket. Framställning av mineralförsel har stor klimatpåverkan. Med "Best Available Technology", BAT, vid framställning av mineralgödsel renas lustgasutsläpp från produktionen och minskar därmed klimatpåverkan. Redan idag används BAT-gödsel i Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur.

Kadmium i mineralgödsel

Lantmännen arbetar för minimala kadmiumnivåer i fosforgödsel. Lantmännen analyserar sedan länge kadmiumnivåerna och informerar kunderna om kadmiumhalten i alla växtnäringsprodukter med fosfor. 

Läs mer under Viktiga sakfrågor Kadmium.