Eko från jord till bord

Lantmännen arbetar för att utveckla svenskt jordbruk att bli än mer hållbart genom sina produkter och tjänster, där den ekologiska odlingen är en del av livsmedelssystemet. Ekologisk odling visar en väg mot en livskraftig livsmedelsproduktion utan användning av naturfrämmande kemiska växtskyddsmedel. Det ekologiska jordbruket kräver också en mer varierad odling, vilket ofta är positivt ur miljösynpunkt.

Lantmännen arbetar för att stärka den ekologiska värdekedjan och ta vara på de affärsmöjligheter som finns inom ekologiskt lantbruk. Vår ambition är att vara den bästa affärspartnern för ekolantbrukare, ta vara på de grödor de producerar och förädla det för konsument. En målsättning är att driva produktivitet inom eko, och därmed utveckla ekoodlingen mot bättre lönsamhet och ökad hållbarhet på sikt.

Att Lantmännen driver på framtidens jordbruk skapar goda möjligheter att öka den svenska spannmålsproduktionen, både för konventionell och ekologisk odling. Båda produktionsmetoder behöver fortsätta utvecklas för att bidra till ett hållbart livsmedelssystem.

Lantmännen skapar en stabil ekoutveckling

Idag är avkastningen från det ekologiska jordbruket betydligt lägre än vid konventionell odling vilket begränsar lantbrukarens lönsamhet och det ekologiska jordbrukets klimateffektivitet. Vi ser därför på nya metoder som ska kunna öka utbytet från den ekologiska odlingen. Dessutom har en vikande marknad och betalningsförmåga från konsument haft en stor inverkan på lönsamheten under senare år. Lantmännen vill därför skapa en stabil utveckling av det ekologiska jordbruket och därmed bidra till ett livskraftigt lantbruk med flera tydliga mervärden.

Fakta om ekologisk produktion

Ekologiskt jordbruk skiljer sig från konventionellt på tre områden:

  • Växtskydd – inga naturfrämmande kemiska växtskyddsmedel får användas.
  • Växtnäring och gödsel – i ekologisk produktion tillåts inte handelsgödsel/mineralgödsel.
  • Djurhållning – för ekologisk produktion finns än mer långtgående regler vad gäller exempelvis utevistelse, jämfört med konventionell produktion. Ekologisk uppfödning kräver också speciella foder. 

Ekologisk produktion kan certifieras enligt EU:s regler och enligt KRAV i Sverige.

Mer information om ekologisk produktion och certifieringarna finns hos JordbruksverketKRAV eller EU-kommissionens sida om ekologisk produktion.

Eko från jord till bord

Lantmännen är ledande i Sverige på ekologisk spannmålshandel och det näst största medlemsföretaget i organisationen KRAV. Som en av de viktigaste aktörerna för svenskt lantbruk, både inom konventionellt och ekologiskt jordbruk, har Lantmännen bidragit till den starka utvecklingen på ekomarknaden genom att tidigt utveckla ett ekologiskt sortiment från jord till bord.

Vår kunskap om ekologisk produktion sträcker sig från växtförädling till färdig produkt och alla steg däremellan. Lantmännen har därmed ekologiska erbjudanden genom hela värdekedjan - från jord till bord.

Forskning och utveckling

Lantmännen satsar stort på forskning och innovation för att kunna erbjuda de bästa produkterna och rådgivningen till våra ekolantbrukare.

Växtförädling

Lantmännen skapar nya växtsorter som är anpassade till det klimat vi har i Sverige. För ekologisk odling behövs sorter som är motståndskraftiga och ger en stabil skörd.

Utsäde

När den ekologiska grödan ska sås behövs ett bra utsäde. Ekologiskt utsäde från Lantmännen ger friska, motståndskraftiga växter med god kvalitet och avkastning.

Växtnäring

När fröet grott behöver grödan näring. Lantmännen erbjuder idag ekologisk gödning via Gyllebo Gödning, ett bolag som vi både är delägare i och återförsäljare av.

Maskiner och redskap

Eftersom lantbrukaren inte får använda kemiska bekämpningsmedel i ekologisk produktion krävs anpassade ogrässtrategier inom odlingen. Förutom en noga utvald växtföljd, krävs också en mekanisk ogräsbekämpning. Här kan Lantmännen erbjuda flera maskiner och redskap för detta ändamål.

Spannmålshandel

Den ekologiska spannmålen skördas och säljs för att användas till foder och mat. Lantmännen är störst i Sverige på handel med ekologisk spannmål både för den inhemska marknaden och för export.

Foder

Ekologisk uppfödning kräver speciella foder. Lantmännen är marknadsledande inom foder för alla djurslag.

Konsumentprodukter

Till slut kan du som konsument köpa den ekologiska varan i affären. Lantmännen lanserar nya ekologiska produkter löpande, till exempel genom Kungsörnen, GoGreen och AXA.

Att producera ekologiskt

Bakom de ekomärkta produkterna på hyllan i butik ligger mycket arbete. Att ställa om till ekologiskt lantbruk är en process som kräver kunskap, engagemang och investeringar. Hos Lantmännen finns några av Sveriges bästa ekorådgivare som kan hjälpa de lantbrukare som väljer att satsa på ekologiskt. Genom att erbjuda de bästa produkterna till lantbrukare strävar Lantmännen efter att vara den bästa affärspartnern för såväl ekolantbrukare som för de som odlar med konventionella metoder. 

Lantmännen har ett brett utbud av ekologiska produkter för odling av olika slag och arbetar ständigt med att utveckla fler. Bland annat erbjuder vi utsäde, gödsel, foder och växtskyddsmedel mot sjukdomar och insekter som passar inom det ekologiska jordbruket. Tillgång till växtnäring för ekolantbruk är dock en flaskhals för att kunna öka produktionen och produktiviteten ytterligare. Inte minst för de lantbrukare som inte har djur och kan producera egen gödsel. Det här är ett viktigt område som Lantmännen engagerar sig i.

field with tractor