Tydlig ställning i klimatfrågan

Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utsläpp. För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. Som livsmedelsproducent och lantbrukskooperativ har Lantmännen ett ansvar att göra vad vi kan för mer klimatsmart mat.

Lantmännen har arbetat för att minska koldioxidutsläpp sedan 2009 och minskningen är mer än 40 procent.

Odlingsledet är den viktigaste delen

I livsmedelsvärdekedjan skapas i princip allt det primära värdet för människan i odlingsledet. Där byggs kolhydrater, proteiner och andra näringsämnen som vi som människor behöver få i oss för att leva. Därför är det av naturliga skäl också där som det största delen av resurserna förbrukas och huvuddelen av miljöpåverkan uppstår i kedjan från jord till bord. För att få grödan att växa och ge skörd krävs jordbearbetning, sådd, växtskydd, tillförsel av växtnäring och slutligen tröskning och torkning ger upphov till klimat och miljöpåverkan. I odlingsledet binds också koldioxid in i grödan och en del av det kolet stannar marken, främst i rotsystemen på grödan och medför att åkermarken också kan fungera som en kolsänka, dvs bidra till att ta bort koldioxid

Ur ett livscykelperspektiv ligger den största delen av klimatutsläppen för våra livsmedelsprodukter i odlingsledet. Det är främst biologisk omvandling av kväve i marken, dieselförbrukning och torkning av spannmål som bidrar till påverkan. Produktion av växtnäring (handelsgödsel) står också för en betydande del. För att ge en fullständig bild av klimatpåverkan från spannmålsodling bör också kolinbindningseffekten inkluderas. Dock saknas i dagsläget metodik för att den ska kunna kvantifieras i en livscykelanalys. Källa: Lantmännens interna siffror 2018.

Odlingskoncept för lägre klimatpåverkan

Vi jobbar tillsammans med lantbrukarna för att utveckla odlingen i en mer hållbar riktning. Genom att utveckla och erbjuda tjänster för optimerad odling, och genom forskning inom exempelvis växtförädling och biologiskt växtskydd. Vi utvecklar också odlingskoncept för spannmål med lägre klimatpåverkan och ökad hänsyn till miljö och natur.

Klimatmål: ytterligare 40 procents reduktion av utsläpp till 2020

Lantmännens mål att minska utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020 för egen produktion uppnåddes redan år 2015. Därför har ett nytt mål satts om ytterligare 40 procents minskning till 2020.  

Det nya målet omfattar hela Lantmännenkoncernen och ska uppnås genom följande initiativ:

  • Minskning av utsläppen med 40 procent i de egna produktionsanläggningarna till år 2020, från 2015 års nivåer.
  • Produktionen ska vara helt fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.  
  • Energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym, till 2020.   

Samtidigt arbetar Lantmännen med mål och planer för att minska klimatpåverkan i odlingsledet och för transporter. Ett exempel på arbete i odlingsledet är Kungsörnens vetemjöl ”Ett vänligare vete” med upp till 20 % lägre klimatpåverkan.

Utsläpp av växthusgaser i relation till omsättning och mål för 2020

Utsläppen minskar med 26 procent från basåret 2015 och minskningen är i linje med klimatmålet år 2020 som är 2,8 ton CO2e/MSEK omsättning.

Lantmännens totala utsläpp av växthusgaser fördelat på scope enligt World Business Council för Sustainable Development Green House Gas protocol fördelar sig som i tabellen nedan. Läs mer i Hållbarhetsredovisningen.

Energieffektivisering och fossilfri produktion

En viktig del i framstegen har varit övergången från fossil eldningsolja till biobränslen i våra anläggningar. I flera fall har restprodukter från den egna produktionen använts för att ersätta fossila bränslen. Vi arbetar också systematiskt med energieffektivisering på anläggningarna.

Minskning av utsläpp från transporter

Lantmännens transporter går hela vägen från åker till färdig produkt och kräver energi som orsakar klimatpåverkande utsläpp. Utsläppen behöver minska. Fler transporter behöver flyttas över till järnväg och båt, och andelen förnybara drivmedel måste öka. I samarbete med våra transportleverantörer arbetar vi för bättre planering och ökad fyllnadsgrad liksom för miljöeffektiva fordon, bränslen och körsätt.

Lantmännen har ett mål om att minska utsläpp från köpta transporter med 70 procent till 2030, med basår 2009. Målet är en viktig del i Lantmännens klimatstrategi och arbete för att utveckla affärer i hållbar riktning. Läs mer om samarbeten inom området. Utfall för 2018 är en minskning med 4 procent jämfört med 2009.