Ansvarsfullt företagande och internationella initiativ

Lantmännen är en betydande aktör genom hela spannmålsvärdekedjan. Som stort företag har vi också ett stort ansvar som bland annat tydliggörs i vår uppförandekod och i internationella principer och initiativ. 

FN Global Compact och Agenda 2030

2009 undertecknade Lantmännen Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. De tio principerna omfattar ett brett ansvarstagande på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Global Compact ställer också krav på årlig redovisning av framsteg och prestanda, i form av en Communication on Progress (COP) som lämnas till FN Global Compact.

Lantmännen ser FN:s hållbarhetsmål, parallellt med de svenska miljömålen, som en viktig intressent i arbetet med att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor. Lantmännen har analyserat vad Agenda 2030 innebär för vårt ansvar och vår roll, vilka mål som är relevanta för vårt uppdrag och affär samt hur de är integrerade i befintligt arbete och strategier för framtiden. För Lantmännen är två av målen affärskritiska: Ingen hunger och Hållbar energi för alla. Andra mål är direkt kopplade till Lantmännens uppdrag och affär och till våra fokusområden för hållbar affärsutveckling.

globala mål-1920.png

Uppförandekoden vägleder i arbetet

Ansvarsfullt företagande för Lantmännen definieras och beskrivs i Lantmännens Uppförandekod. Den ger vägledning inom de sakområden som är relevanta för Lantmännens verksamhet, med utgångspunkt i Global Compact och andra internationella principer. För många sakfrågor finns specifika policyer och riktlinjer.

Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom Lantmännen, samt för styrelsemedlemmar och förtroendevalda. Relevanta delar gäller även för leverantörer och affärspartners och dessa är samlade i vår Leverantörsuppförandekod. Implementering av uppförandekoden i hela verksamheten är viktigt för Lantmännen. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden genom en koncerngemensam webbaserad utbildning. Alla anställda kan också rapportera eventuella avvikelser anonymt både direkt till chefer eller genom en externt hanterad whistleblowing-funktion. Efterlevnad av uppförandekoden följs upp årligen i koncernledningen.
Läs mer

Tydligt regelverk för affärsetik & antikorruption

Lantmännen ställer höga krav på etiskt uppförande i affärsrelationer, och arbetar för att motverka alla former av korruption och för att främja fri och rättvis konkurrens. Det finns utbildningar i antikorruption och konkurrenslagstiftning. Systematisk uppföljning av efterlevnad görs årligen på bolags- och koncernnivå.

Hållbarhetsredovisning

Lantmännens hållbarhetsredovisning beskriver vårt arbete med hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan, vilket innebär frågor från växtförädling, insatsvaror, odling, inköp av råvaror, förädlingsverksamhet till försäljning till konsumtion av de produkter vi erbjuder.
Läs mer