Klimat & Natur är ett viktigt verktyg för att ställa om till en mer hållbar livsmedelsproduktion som når klimatmålen till 2050 inom Parisavtalet. Sedan starten av programmet 2015 har vi minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med upp till 45 procent och samtidigt skapat gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter.

Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Precisionsodling

Satellitdata och sensorer ökar skördarna och minskar resursförbrukningen.

Fossilfri växtnäring

Mineralgödsel tillverkat utan fossil energi minskar klimatavtrycket från odlingen.

Sparsam körning

Effektivare körning minskar bränsleförbrukningen. 

Fossilfritt bränsle

Fossilfria bränslen i traktor, skördetröska och spannmålstork minskar klimatutsläppen.

Åtgärder för biologisk mångfald

Blommande zoner

Klöver, honungsört och solros skapar miljöer för insekter och pollinerare att frodas

Lärkrutor

Osådda ytor på åkern ger sånglärkan möjlighet att landa och hitta mat.

Termiskt behandlat utsäde

Värmebehandlat utsäde minskar behovet av växtskyddsmedel.

Kantzoner

Växtskyddsfria zoner minskar påverkan på vattendrag och djur- och växtliv. 

Baljväxtrik vall

Baljväxter tillsammans med olika gräsarter gynnar insekter och pollinerare. 

Fång- och mellangrödor

Att odla grödor mellan huvudgrödor minskar risk för kväveläckage och ökar kolinlagringen.

Fågelåker

Åkerremsor som lämnas oskördade under vintern för att ge mat till fåglar.

Ett dynamiskt odlingsprogram

Odlingsprogrammet är dynamiskt och utvecklas löpande för att tillämpa den senaste kunskapen och tekniken. Nya åtgärder adderas kontinuerligt. Programmet har en mätbar effekt och har inneburit stora utsläppsminskningar från odlingen av spannmål sedan starten 2015. I dagsläget har vi fasat ut den absoluta majoriteten av de fossila utsläppen och vi kommer i framtiden fokusera mer på biogena utsläpp i form av att minska lustgasavgång från åkermarken samt öka kolinlagringen.

* Upp till 45% mindre klimatpåverkan jämfört med genomsnittlig svensk spannmålsodling 2015.

Spårbarhet och massbalans

Åtgärder i odlingsprogrammet som inte direkt påverkar själva råvaran, t.ex. fossilfritt bränsle i tanken eller anläggande av lärkrutor, är kontrakterade enligt så kallad massbalansprincip. Massbalans innebär att spannmålen som blivit odlad på gårdar som ingår i programmet blandas tillsammans med övrig spannmål i vårt varuflöde. Det får som konsekvens att åtgärderna som ingår i programmet inte går att spåra tillbaka till gårdsnivå och att vi därför inte kan garantera att innehållet i just den produkt du köpt är odlat enligt Klimat & Natur.

Istället kontrakterar vi Klimat och Natur-spannmål motsvarande den volym vi säljer och tar alltid höjd för att täcka eventuellt ökad efterfrågan. Den kostnad som särhållning i hela spannmålskedjan skulle innebära hade drivit upp marknadspriset på spannmål med förbättrad klimatprestanda på ett, enligt oss, onödigt sätt. Något som i sin tur hade gjort det svårare för oss att tillsammans nå våra gemensamma klimatmål. Vi kan däremot garantera att allt spannmål är ansvarsfullt producerat, kommer från svenskt hållbart jordbruk och att du genom att köpa Klimat & Natur direkt bidrar till att vi ska kunna ställa om större delar av vår odling.

Sedan vi började odla enligt Klimat & Natur har vi sett stora förändringar. Framförallt i det vi ser och hör ute på fälten  — det är ett mycket rikare djurliv. 

Erik Olsson, Odlar enligt Klimat & Natur på Hviderup gods