Matsvinn

Matsvinnet måste minska i alla delar av livsmedelskedjan. Lantmännen arbetar aktivt, från jord till bord, för en effektiv användning av resurser och återanvändning av råvaror för att minimera svinnet.

Det är ett faktum att för mycket mat kastas. Detta samtidigt som livsmedelsproduktionen har en stor miljö- och klimatpåverkan och behovet av livsmedel är stort. En tredjedel av den mat som produceras i världen hamnar aldrig i någons mage. Odlingsmark motsvarande Kinas yta används för att producera detta matsvinn*. Att så mycket mat slängs idag är ett stort problem både för miljön, klimatet och för ett effektivt nyttjande av jordens resurser.

I FN:s Agenda 2030 finns mål, se särskilt mål 12 Ansvarsfull produktion och konsumtion, om att halvera matsvinnet till 2030 i världen. För Sverige betyder det en minskning från 45 till 20 kilo per person och år.

Matsvinn i alla delar av kedjan

Matsvinn ska skiljas från matavfall. Matsvinn kallas också onödigt matavfall och är livsmedel som av olika anledningar inte äts. Matavfall är oätliga delar som skal, köttben och kaffesump som kan lämnas till renhållningsbolaget för biogasrötning. Det är matsvinnet som behöver minska.

Matsvinn förekommer i alla led i livsmedelskedjan, i produktionen, distributionen, affären och hos konsumenten.

Vad gör Lantmännen?

Lantmännen bidrar till att minska matsvinnet genom att optimera livsmedelsvärdekedjan och att vrida den linjära användningen av resurser mot en cirkulär sådan.

En viktig del i vårt arbete med att minimera spill är att använda resurser så effektivt som möjligt genom att vår produktion av livsmedel, foder och energi är koordinerade. De råvaror som inte blir livsmedel använder vi till produktion av foder eller etanol, och på så sätt går nästan ingenting till spillo.

Lantmännen arbetar också intensivt för att svinn som uppkommer i våra processer, och även andra producenters processer, kan cirkulera. Återvinning av spannmålsbaserat avfall och restprodukter är en naturlig del av Lantmännens övergripande affär. Vi tar vara på kolhydratrika livsmedelsrester som makaroner, bröd och läsk och producerar bioetanol av dem i vårt bioraffinaderi i Norrköping. Den förnybara bioetanolen driver fordon och ger mycket låga klimatutsläpp. På så sätt tar vi tillvara på jordens resurser och skapar värde av matsvinnet.

Lantmännen vill med råd och recept inspirera konsumenter till att ta vara på och var rädd om maten. Vi försöker också göra det lättare för konsumenten, genom att exempelvis erbjuda produkter i mindre förpackningar som går åt på en gång.

Lantmännen är ett av företagen i Hållbar Livsmedelskedja där matsvinn är ett prioriterat fokusområde. Lantmännen deltar också i Samverkansgruppen för minskat matavfall (SaMMa) – ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och branschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket samordnar gruppen och Näringsdepartementet och Miljödepartementet stöder arbetet.

*Källa Naturvårdsverket