YouTube preview

SamZon

SamZoner, multifunktionella skyddszoner, är viktiga för att skapa en biologisk mångfald och ett hållbart jordbruk. Genom att odla växter på speciella ytor i odlingslandskapet ger man bland annat mat och skydd till fåglar och främjar insekter som till exempel humlor och bin.

Syftet med projektet SamZon är att utveckla ett koncept för skyddszoner som bland annat minimerar risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. SamZoner gynnar också naturliga fiender till skadegörare vilket i sin tur leder till att minska behovet av växtskydd. Allt detta med bibehållen eller ökad skörd för lantbrukaren.

I testfasen av SamZoner har man använt sig av både ettåriga och fleråriga fröblandningar. De olika funktionerna som SamZonerna bidrar till är beroende på platsens förutsättningar och målen för det företag som använder sig av den specifika ytan. 

Målet med samarbetsprojektet är att ha ett färdigt odlings-och skötselkoncept för mångfunktionella skyddszoner – SamZoner – baserat på vetenskaplig fakta, tester på pilotgårdar samt validering från bland annat lantbrukare och handel. Detta gör Lantmännen tillsammans med Odling i balans och en rad olika företag och organisationer som kan komplettera Lantmännens expertis inom praktiskt lantbruk och produktion med exempelvis miljövård, biodiversitet, gödsling och växtskydd.