Halverad klimatpåverkan vart tionde år

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson skriver om hur jordbruket kan nå målen om att hålla global uppvärmning under 1,5 grader.

Vi på Lantmännen har i vår rapport Framtidens Jordbruk visat att vi kan öka produktionen från jordbruket samtidigt som vi kan halvera klimatpåverkan vart tionde år. På så sätt kan vi möta både behoven av mer mat och andra produkter från åkermarken, och bidra till att nå målen om att hålla global uppvärmning under 1,5 grader.

Jag deltog nyligen i webbseminariet ”Från klimatmål till halveringsmål” arrangerat av Hagainitiativet som presenterade sin nya rapport om de stora svenska börsbolagens klimatambitioner. I rapporten analyseras vilka företag som satt upp tillräckliga mål för att halverar sina klimatutsläpp i enlighet med den globala klimatagendan. Hagainitiativets utvärdering ger bilden att flera företag är på god väg, men att det fortfarande är en majoritet som saknar tillräckligt tydliga ambitioner på klimatområdet:

  • Av de 100 analyserade företagen är det 19 bolag som har satt tillräckliga klimatmål för att halvera sina utsläpp och får grönt ljus av Hagaintiativet.
  • 39 bolag får gult ljus – de har siffersatta mål, men dessa motsvarar inte halveringstakten som krävs, eller så saknas det mer långsiktiga mål som når till 2030.
  • 42 bolag får rött ljus, de har i vissa fall ambitioner på klimatområdet, men det saknas substans om hur de ska nå sina mål. Vissa av dessa bolag tar inte upp klimat över huvud taget i sin rapportering.

macc8arten_svensson_2u9a1630.jpgLantmännen ingår inte i granskningen då vi inte är ett börsnoterat bolag, ändå kan jag säga med viss säkerhet att vi hade passerat väl och varit i den gröna kategorin om vi varit med. Våra målsättningar på klimatområdet är helt i linje med 1,5-gradersmålet och med vår rapport Framtidens Jordbruk visar vi hur vi räknat ut det och även hur vi ska genomföra omställningen och hålla halveringstakten vart tionde år. Vi är ett av de företag som tagit ledning i hållbarhetsarbetet på klimatområdet, och, skulle jag säga, dessutom tagit ett stort ansvar i att visa vägen för hela vår bransch och värdekedjan omkring vår verksamhet.

Med mig i företagspanelen vid seminariet fanns representanter från Billerud Korsnäs, Investor och Sandvik. Investor kommenterade om vikten av vetenskapligt baserade mål och arbetssätt. Sandvik, lyfte hur man jobbar med leverantörer för att påverka klimatutsläpp bortom den egna produktionen. Billerud Korsnäs lyfte fram förnybara råvaror, och hur viktig den biobaserade ekonomin blir framåt, men också hur viktigt det är att satsa på fossilfri produktion för energi-intensiva verksamheter. Samtalet visar att engagemang och ambitioner finns hos tunga aktörer inom ett flertal branscher, jag är övertygad om att vi företag som tar ledarskap, tillsammans kan driva på utvecklingen och göra omställningen av det svenska näringslivet möjlig.

Men seminariet visade också på utmaningar; enligt IPCC har vi redan nått 1,2 graders uppvärmning, och diskussioner som denna visar att det är bråttom! Enligt Johan Rockströms Carbon Law måste vi alltså halvera vårt klimatavtryck varje decennium för att klara netto noll till 2050, men många har inte börjat agera än. Som vi skriver i vår rapport Framtidens Jordbruk – nu krävs samarbete och satsningar.

165010-hans-i-vellinge-screen.jpgJag vill särskilt poängtera att det är viktigt att titta på hela värdekedjan när vi pratar om klimatpåverkan. För oss på Lantmännen är det i odlingsledet som värdet skapas, och rimligtvis också där klimatpåverkan är störst. Det handlar både om fossila utsläpp och biogena processer som vi måste hantera. Vi kan till exempel minska fossila utsläpp från produktion av växtnäring, och med åtgärder på gård. Kväveavgång från åkermark är en biologisk process som orsakar en stor del av påverkan.

När det gäller vad som behöver göras så finns det inte en enstaka åtgärd som är lösningen, vi måste jobba med en bred palett. Att använda åkermarken effektivt är viktigt. Åkermark kan lagra in kol och samtidigt skapas då en bättre bördighet. Med ökad dränering kan vatten lagras över tid, och fördelas över året för att skapa motståndskraft mot klimatförändringar. Vi har mycket kunskap, vi kan göra mycket och det finns mycket att jobba med!

Vad vi behöver nu är samarbete och en tydligare värdering av hållbarhetsprestanda genom hela kedjan. Politiken har förstås en viktig roll. Forskning och innovation behöver utvecklas. Och kostnader för investeringar i hållbarhet behöver fördelas över hela värdekedjan. Men sammanfattningsvis har vi förutsättningar för att nå minskningstakten vi måste nå. Lantmännens målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.

Lantmännens målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92