Högre resultat och försäljningstillväxt för Lantmännen

Lantmännens resultat för de åtta första månaderna av 2021, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 358 MSEK – något högre än förra årets resultat på 1 320 MSEK för samma period.

– Resultatet för de första åtta månaderna är starkt, trots fortsatt påverkan från coronapandemin. I takt med att restriktioner lyfts i allt fler länder börjar efterfrågan på marknaden att öka, och flera av Lantmännens affärer visar åter en sund tillväxt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Den ackumulerade nettoomsättningen, exklusive valutaomräkningseffekter, har ökat med 2,1 procent. Samtliga verksamheter utom affärsområde Swecon uppvisar organisk försäljningstillväxt.

Årets svenska skörd är mindre än snittet för de senaste fem åren, och spannmålskvaliteten är generellt lägre framförallt till följd av regn i flera områden. Den globala skörden följer samma mönster, vilket har lett till kraftigt stigande världsmarknadspriser på spannmål – något som påverkar flera av Lantmännens affärer under detta skördeår.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år: 292 MSEK (339). Det lägre resultatet förklaras främst av ökade råvarupriser och minskade spannmålsvolymer. Den finska lantbruksverksamheten utvecklas fortsatt positivt, även om årets skörd är den sämsta på mycket länge. Lantmännen Maskin visar ett högre resultat än föregående år, och den underliggande efterfrågan är fortsatt stark.

Division Energis resultat uppgår till 246 MSEK (380). De högre spannmålspriserna har haft en stor påverkan på resultatet i Lantmännen Biorefineries verksamheter och det genomsnittliga etanolpriset har under året varit något lägre än tidigare. Produktionen fungerar dock väl i samtliga affärer och de strategiska investeringarna i värmebehandlad havre och gluten fortskrider.

Division Livsmedel har förbättrat sitt resultat till 590 MSEK (504). Försäljningen inom framförallt foodservice är fortsatt lägre än innan coronapandemin, men har förbättrats jämfört med föregående år. Efterfrågan har under andra tertialet börjat öka i ett flertal länder, i takt med att restriktioner lyfts.

Affärsområde Swecons resultat är lägre än föregående år: 234 MSEK (262). Tillgången på maskiner har minskat under pandemin till följd av komponentbrist och problem kring frakt och logistik. Aktivitetsnivån på marknaden är fortsatt hög och den underliggande efterfrågan på anläggningsmaskiner är stor.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 191 MSEK (149). Det högre resultatet drivs både av ett högre driftresultat och högre resultatandelar från delägda företag.

– Efter snart två utmanande år är det glädjande att se att coronapandemin förhoppningsvis börjar närma sig sitt slut. Våra affärer är väl förberedda: inom ett antal områden märks redan en ökad tillväxt, och övriga verksamheter står redo att växla upp. Efter en period med lägre investeringar har vi under 2021 också ökat investeringstakten ordentligt. Lantmännen är mycket väl positionerat inom samtliga affärsområden, och våra medarbetare har hanterat de senaste årens utmaningar på ett föredömligt sätt. Våra planer för framtiden är solida och vår målsättning är fortsatt att utveckla ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com