Kolinlagring på Framtidsgården Bjertorp

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson och Lova Brodin på Svensk Kolinlagring skriver om ett nytt samarbete, och varför kolinlagring kommer vara avgörande för att nå klimatmålen senast 2050.

När frågan om framtidens klimatneutrala jordbruk förs på tal så kretsar diskussionen ofta kring hur vi ska minska utsläppen inom jordbruket. Men minst lika viktigt för att nå Parisavtalets klimatmål är att förverkliga potentialen att binda kol i marken. Det kommer inte räcka att minska utsläppen till noll, vi måste också minska mängden koldioxid i atmosfären där kommer kolinlagring att bli ett avgörande verktyg framöver.

Svensk Kolinlagring jobbar tillsammans med spjutspetsgårdar runt om i landet för att testa och utveckla metoder för att binda mer kol i marken. En av de gårdarna, Framtidsgården Bjertorp utanför Kvänum, drivs av Lantmännen. På gården testas redan flertalet hållbarhetsåtgärder som är viktiga för framtidens jordbruk såsom nya sorter från växtförädlingen, precisionsodling och åtgärder för biologisk mångfald, bland annat lärkrutor och blommande kantzoner. På gården prövas olika lösningar för att minska miljöpåverkan och öka skördarna – båda lika viktiga för att nå ett framtida hållbart jordbruk. Nu, i och med att ett samarbetsavtal slutits mellan Lantmännen och Svensk Kolinlagring, så intensifieras ansträngningarna för att binda mer kol i marken på Bjertorp med förhoppning om att det ska gynna lantbruket i stort.

kolinlagringar-2048x1149-1-1.jpgEn utgångspunkt i arbetet med kolinlagring är att hålla fälten gröna så stor del av året som möjligt.


Inom satsningen kommer man att testa och utvärdera flera metoder för att i nästa steg kunna verifiera och certifiera den inlagring som sker. Genom att kontinuerligt förfina indata till beräkningssystemen kommer vi närmare en modell som bekräftar den reella klimatnyttan. Därefter handlar det om att anpassa åtgärderna så att de kan implementeras brett inom jordbruket och förbättra kolinlagringskapaciteten avsevärt.

Genom rätt åtgärder kan inbindningstakten skyndas på, där är växtföljd och brukningsmetoder viktiga komponenter. En utgångspunkt i arbetet med kolinlagring är att hålla fälten gröna så stor del av året som möjligt, varför fång- och mellangrödor blir centrala. För Lantmännen känns det väldigt spännande och värdefullt att få ta del av den kunskap och den erfarenhet som Svensk Kolinlagring redan byggt upp om möjligheterna att öka kolinlagring på de svenska åkrarna.

Svensk Kolinlagring jobbar tillsammans med sina samarbetspartners för att hitta nya affärsmodeller som underlättar finansieringen av dessa åtgärder. Lantmännen vill ta en aktiv roll i att hitta en affärsmodell som kopplar samman lantbrukaren, som kan erbjuda ekosystemtjänsten, med marknaden och den engagerade konsumenten, som vill bidra till en hållbar utveckling. Kärnan i det här arbetet är samarbete, där vi på Lantmännen kan bidra med vår kunskap och expertis från svenskt lantbruk, och erfarenheter när det gäller att utveckla affärsmodeller genom hela spannmålsvärdekedjan. Men det kommer också att krävas insatser från fler företag, organisationer, lantbrukare och lärosäten för att Sverige ska kunna binda mer kol i marken. Därtill på ett sätt som är ekonomiskt gynnsamt för lantbrukarna.

kopia-av-re2949cncc83bilder-eftermiddag-160.jpgLantmännen vill ta en aktiv roll i att hitta en affärsmodell som kopplar samman lantbrukaren, som kan erbjuda ekosystemtjänsten, med marknaden och den engagerade konsumenten, som vill bidra till en hållbar utveckling.


Det finns idag ett stort intresse bland företag att göra mer för miljön, men många undrar vilka åtgärder man ska satsa på. Klimatkompensation är ett omtvistat ämne och spårbarhet och transparens är viktiga för trovärdigheten. Genom att lokalisera åtgärderna på hemmaplan blir det lättare att kontrollera hela kedjan och dessutom utvecklas ytterligare en affärsmöjlighet för svenska lantbrukare att skapa värde från åkermarken. Det är skälen till att det är attraktivt att investera i den utveckling som Svensk Kolinlagring står bakom, här i Sverige.

Kolinlagring är en viktig del i jordbrukets omställning. Tillsammans kommer vi nu att kunna visa hur Framtidens lönsamma och kolinlagrande jordbruk ser ut i praktiken på gården i Bjertorp och driva utvecklingen vidare mot ett klimatneutralt jordbruk 2050. Och vi är beredda att skala upp ytterligare. Är ni fler som vill vara med på resan, hör av er!

Svensk Kolinlagring är en fristående, icke-vinstdrivande organisation som inte bara erbjuder marknadslösning, utan också skapar ett kunskapsutbyte kring kolinlagring och de samhällseffekter som åtgärderna får.

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92
Lova Brodin Projektledare, Svensk Kolinlagring
+46 70 299 66 20