Skördeprognos 2022: 5,3 miljoner ton spannmål. Årets spannmålsskörd förväntas bli normalstor, vilket i en osäker värld är av extra stor vikt för de svenska lantbrukarna och den nationella livsmedelsförsörjningen. Summerat över hela landet ser grödorna ut att ge en bra avkastning, medan avsaknaden av nederbörd i de östra delarna av landet och den hårda vårvintern i Mälardalen begränsar skördepotentialen.

Lantmännen tror på en normalstor skörd i år

Lantmännens prognos för den svenska skörden uppgår till 5,3 miljoner ton spannmål, vilket innebär att årets spannmålsskörd ser ut att bli något större än förra året (4,9 miljoner ton), men lägre än 5-årssnittet. 

Vi ser ut att gå mot en medelstor spannmålsskörd i Sverige i år. I södra och västra Sverige är skördepotentialen lovande, men östra Sverige och Mälardalen har drabbats av både utvintring och torka

Mikael Jeppsson, spannmålschef, Lantmännen

Skörden lägger grunden för den svenska livsmedelsförsörjningen

Kriget i Ukraina – som har stor påverkan på världens och Sveriges livsmedelssystem – belyser vikten av en stabil livsmedelsförsörjning. Skörden är grunden för Sveriges livsmedelsförsörjning och det är av stor vikt att de svenska lantbrukarna kan bärga en bra skörd av god kvalitet. Redan före Rysslands invasion av Ukraina ökade priserna på insatsvaror till jordbruket och priserna har fördubblats sedan förra året. I den osäkra omvärld vi nu lever i är det därför viktigare än någonsin med en hållbar och långsiktigt lönsam produktion av svensk spannmål och svenska livsmedel.

Det har aldrig varit så viktigt som nu att säkra ett livskraftigt svenskt lantbruk som bidrar till en stabil livsmedelsförsörjning. Osäkerheten är stor och tillgången på livsmedel måste säkerställas. Med skörden som utgångspunkt tar vi på Lantmännen, tillsammans med våra medlemmar – svenska lantbrukare – ansvar från jord till bord, och levererar hållbara livsmedel i världsklass

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen

De svenska lantbrukarna ägnar hela året åt att värdera vilka insatser som ska utföras på deras åkrar och vid vilken tidpunkt. Det är därför av särskild vikt att infrastrukturen och logistiken kring skörden är planerad för att möta behoven och hantera volymerna på bästa möjliga sätt.

- De senaste åren har trycket varit högt på Lantmännens mottagningar under skörd och vi har en stor kapacitet för mottagning, torkning och lagring av spannmål och andra grödor, vilket säkrar ett bra omhändertagande av skörden från de svenska lantbrukarna, säger Mikael Jeppsson.

Resan mot skörd 2022

Under hösten 2021 etablerades en stor höstsådd, något som i regel leder till en stor skörd, givet gynnsamma väderförhållanden, eftersom höstsådda grödor är mer robusta och ofta mer högavkastande än de vårsådda. Årets höstgrödor möttes dock av en rad utmaningar i olika delar av landet; allt från att grödorna tidvis stod under vatten efter ihållande regnväder till viltskador från älg, hjort och vildsvin. Utvintring av grödor skedde i de östra och mellersta delarna av Sverige där det tidvis var mycket kallt med vatten på åkrarna, som ledde till att grödan frös bort.

Vårbruket startade något senare än vanligt i år, på grund av en sen vår i stora delar av landet. I början av våren såg det torrt ut, men till slut som kom det rikligt med regn, som resulterade i en bra tillväxt. Det fortsatt kyliga och våta vädret i maj gynnade de vårsådda grödorna som utvecklades långsamt men väl i stora delar av landet. I juni steg temperaturerna något, vilket var positivt för de flesta grödorna.

Summerat över hela landet ser både höstgrödorna och de vårsådda grödorna ut att ge en bra avkastning, medan avsaknaden av nederbörd i de östra delarna av landet under vår och tidig sommar och en hård vårvinter i Mälardalen begränsar skördepotentialen. Stora delar av landet skulle i dagsläget gynnas av både mer regn och mer sol, och måttliga svenska sommartemperaturer som ger grödorna möjlighet att mogna i normal takt; den sista månaden innan skörd är viktig.

Lantbrukare över hela landet förbereder sig nu på ett intensivt arbete med årets viktiga skörd – och skördearbetet i de södra delarna av Sverige har redan satt igång. Skörden pågår mellan juli och oktober, och efter det sammanställs skörderesultaten.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

Läs hela pressmeddelandet om Lantmännens skördeprognos 2022

Regionala skördeprognoser 2022