Lantmännen som kooperation

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 18 000 svenska lantbrukare. 

Varje medlem har en röst, och lika stor möjlighet att påverka på ägarmöten och distriktsstämmor.

Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.
Den kooperativa företagsformen har många fördelar, inte minst det demokratiska upplägget med en medlem – en röst. Många tar chansen att engagera sig. Genom medlemsmöten, förtroenderåd, motioner och skrivelser kan varje medlem uttrycka sin mening och påverka vår framtida verksamhet.

Ägarmodellen

Begreppet ekonomisk förening innebär att varje medlem har en röst vid de distriktsstämmor som alla medlemmar kallas till varje år. Föreningens verksamhet regleras dels av de stadgar som medlemmarna beslutat om och dels av föreningslagen.

Ägarstyrningen i Lantmännen sker via flera olika forum bland annat distriktsstämmor, föreningsstämman, koncernstyrelsen och förtroenderådet. I samband med 2015 års stämma antogs nya, moderniserade stadgar för Lantmännen och arbete pågår med att ta fram arbetsordningar för distriktsstyrelser och förtroenderåd anpassade till den nya medlemsorganisationen.

Läs Lantmännens stadgar 2019

Distrikten

Lantmännens medlemmar är indelade i 20 distrikt. Distrikten är basen för medlemmarnas roll som ägare och en viktig länk mellan medlemmarna och affärerna. I varje distrikt finns en styrelse som arbetar både lokalt och med övergripande frågor för Lantmännen. Distriktens valberedningar förslår distriktsstyrelsen och fullmäktige till föreningsstämman och har däremed en viktig roll för att säkerställa både kontinuitet och förnyelse i distriktsstyrelserna.

Läs mer om Lantmännens distrikt

Medlemsrepresentation

Det finns flera olika forum inom Lantmännens organisation där medlemmarna kan delta och utöva inflytande.

Läs mer om medlemsrepresentationen

Förtroenderåd

Lantmännens förtroenderåd är ett stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningen och för att verka för en positiv utveckling av Lantmännen.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Lantmännens högsta beslutande organ och hålls varje vår. Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.

Lokalföreningar

22 lokalföreningar är anslutna till Lantmännen. Föreningarna är självständiga juridiska enheter, dvs ekonomiska föreningar som är medlemmar i Lantmännen.