Preliminärt skördeutfall 2023: Östra Sverige

Skördeåret 2023 bedöms vara bland de sämsta på 30 år och har varit mycket utmanande för lantbrukare i östra Sverige att hantera, med dyra insatsvaror, avsevärt mycket lägre skördevolymer, avsevärt försämrad spannmålskvalitet och höga kostnader för att torka spannmålen. 

Trots att den svenska skörden 2018 genererade lägre volymer än i år är tillgången på kvarnvete, maltkorn och grynhavre efter årets skörd betydligt lägre på grund av stora kvalitetsproblem till följd av sommarens omfattande nederbörd. I östra Sverige skördades efter de långa regnperioderna korn och havre i stor omfattning med grönskott som påverkar lantbrukarnas kostnader för både skörd och torkning negativt. Nederbörden påverkade även kvaliteterna i stora delar av spannmålsskörden med inkomstbortfall som följd.

– För många innebär årets skördeutfall att kalkylen inte går ihop när insatser som gödsel och drivmedel köpts in för rekordhöga summor. Lägg sedan på utmaningarna med stigande räntor och du har en perfekt storm som gör det tufft för många lantbrukare, säger Johan Roth, säljare, växtodling Lantmännen Lantbruk.

Utfallet mot ett normalår varierar stort såväl mellan regioner som inom dem. I östra Sverige ser höstgrödor dock ut att ha klarat sig bättre de vårsådda. I jämförelse med skördeutfallet ett normalår avkastade de höstsådda grödorna cirka 20 procent lägre medan de vårsådda på flera platser avkastade upp till 70 procent lägre. Den höstsådda rapsen sticker dock ut i negativ bemärkelse då den ser ut att avkasta som vårgrödorna.  
– Trots att få önskar uppleva årets väder och tillhörande förutsättningar för framtidens skördar så är ihållande och extrema väder sannolikt något vi kommer se mer av. Vi kommer behöva genomföra mer anpassningar som att så mer höstgrödor men även att säkerställa skötseln av diken och dränering, säger Anna Lindgren, växtodlingsrådgivare med bas i Uppsala, Lantmännen Lantbruk.

De omfattande investeringar i bevattnings- och dräneringssystem som skulle kunnat avhjälpa delar av årets problem med nederbörd är ofta så pass dyra att de sällan finns kalkyler som går ihop för att installera dem. Men det finns saker att göra för att optimera den befintliga avvattningskapaciteten som inte belastar ekonomin i samma utsträckning, såsom skötsel av befintliga diken, brunnar och täckdikesögon.

Höstsådden är avslutad och bedöms bli något större än normalt. De tidigt sådda grödorna har haft en fin uppkomst, i synnerhet rapsen. 

För mer information, kontakta gärna:

Johan Roth, säljare, växtodling, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 18 52

E-post: johan.roth@lantmannen.com

Marita Strömberg, tf regionchef Öst, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 13 56

E-post: marita.stromberg@lantmannen.com