Preliminärt skördeutfall 2023: Norr

Skördeåret 2023 bedöms vara bland de sämsta på 30 år och har varit mycket utmanande för svenska lantbrukare att hantera, med dyra insatsvaror, avsevärt mycket lägre skördevolymer, avsevärt försämrad spannmålskvalitet och höga kostnader för att torka spannmålen. 

Trots att den svenska skörden 2018 genererade lägre volymer än i år är tillgången på kvarnvete, maltkorn och grynhavre efter årets skörd betydligt lägre på grund av stora kvalitetsproblem till följd av sommarens omfattande nederbörd. I mellersta och norra Sverige har de långa regnperioderna gjort skördearbetet mycket utmanande. Regn har i omgångar skapat problem med bärigheten på åkrarna vilket kommer innebära att en del spannmål lämnas kvar på fälten. Nederbörden påverkade även kvaliteterna i stora delar av spannmålsskörden med inkomstbortfall som följd.

– För många innebär årets skördeutfall att kalkylen inte går ihop när insatser som gödsel och drivmedel köpts in för rekordhöga summor. Addera sedan utmaningarna med stigande räntor och att många fält ännu är så pass drabbade av nederbörden att det varit svårt att komma ut för att höstså. Det är en perfekt storm som gör det tufft för många lantbrukare, säger Cathrine Wallin, regionchef Norr, Lantmännen Lantbruk.

Utfallet mot ett normalår varierar stort såväl mellan regioner som inom dem. I mellersta och norra Sverige ser höstgrödor dock ut att ha klarat sig bättre de vårsådda. I jämförelse med skördeutfallet ett normalår avkastade de höstsådda grödorna 20-30 procent lägre och de vårsådda grödorna 30-50 procent lägre.

– Trots att få önskar uppleva årets väder och tillhörande förutsättningar för framtidens skördar så är ihållande och extrema väder sannolikt något vi kommer se mer av. Vi kommer behöva genomföra mer anpassningar som att så mer höstgrödor men även att säkerställa skötseln av diken och dränering, säger Anna Lindgren, växtodlingsrådgivare med bas i Uppsala, Lantmännen Lantbruk.

De omfattande investeringar i bevattnings- och dräneringssystem som skulle kunnat avhjälpa delar av årets problem med nederbörd är allt som oftast så pass kostsamma att de sällan finns kalkyler som går ihop för att installera dem. Men det finns saker att göra för att optimera den befintliga avvattningskapaciteten som inte belastar ekonomin i samma utsträckning, såsom skötsel av befintliga diken, brunnar och täckdikensögon.

Höstsådden har avslutats och bedöms vara cirka 15 procent mindre än normalt på grund av att det har varit svårt att komma ut på vattenmättade fält. Det tidigast sådda vetet och rapsen har haft en fin uppkomst.

För mer information, kontakta gärna:

Cathrine Wallin, regionchef Norr, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 19 94
E-post:
cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com