Stora regnmängder sänker skörden i mellersta Sverige

Skördepotentialen i mellersta Sverige varierar stort i olika delar av regionen till följd av varierande nederbördsnivåer under våren.

Skörden 2020 var mycket snabb och intensiv vilket gjorde att lantbrukarna i mellersta Sverige hann så större arealer höstraps och höstspannmål än vad som brukar hinnas med. Hösten var gynnsam för grödorna med lagom temperatur och nederbördsmängd som gjorde att grödorna såg mycket fina ut inför de kallare månaderna. Vintern bjöd överlag på bra förutsättningar och grödorna klarade kylan fint. Dock medförde köldknäppen i slutet av vintern att fält i delar av regionen frös bort.

– På de flesta håll låg ett skyddande snötäcke när kylan kom, men vissa lokala områden påverkades så pass hårt av kylan att grödan inte överlevde. I de här delarna ser vi att många lantbrukare tvingats så om dessa fält med en vårgröda istället, säger Cathrine Wallin, regionchef för region Svea på Lantmännen.

Våren var kall och nederbördsrik vilket gjorde att höstgrödorna kunde utvecklas i lagom takt och visar idag stor skördepotential. Samtidigt innebar den stora nederbörden också problem för vårsådden.

– På många håll i regionen var det så blött att lantbrukarna hade svårt att faktiskt komma ut på fälten. Många områden blev sådda väldigt sent, vissa fick sås om och andra områden blev inte sådda alls, säger Cathrine Wallin.

Den fuktiga väderleken är också optimal för skadesvampar vilket har drabbat delar av regionen. Svampen skadar blad, strå och ax och gör att plantorna inte kan utvecklas optimalt vilket kommer att leda till sänkt avkastning på vårgrödorna i regionen.

Som det ser ut just nu tror vi att de höstsådda grödorna kommer att avkasta omkring normala nivåer, men lägre än senaste två årens stora skördar. Vårgrödornas avkastningspotential ser ut att variera stort beroende på hur mycket regn som fallit, där de delar av regionen som fått för mycket regn kommer prestera lägre än normalt

Cathrine Wallin, regionchef för region Svea på Lantmännen.

Skörden spås starta i slutet av juli med de tidiga spannmålssorterna tätt följt av höstrapsen. Den sena vårsådden har gjort att grödorna ligger efter i utvecklingen vilket sannolikt kommer att innebära att skörden blir mer utdragen än föregående år.

Vad gäller vallarna i regionen så har förstaskörden bärgats med bra volym och bra kvalitet. Även återväxten inför den andra skörden ser mycket bra ut, tack vare all nederbörd.

Regionala kommentarer

Närke

I de västra delarna av Närke var vinterns kyla och blåst hård och gjorde att en del av höstsäden inte överlevde vintern. Dessa fält fick lantbrukarna så om med vårgrödor. Men mycket av höstgrödorna övervintrade fint och ser idag relativt bra ut. I Närke hade man under vårsådden stora problem med regn som avbröt sådden. På vissa håll blev det en väldigt sen sådd och på andra håll kom lantbrukarna inte ut på fälten för att kunna så. Den fuktiga väderleken har också inneburit angrepp av svamp och bladlöss, främst i vårspannmålen maltkorn, grynhavre och vårvete, vilket påverkar avkastningen negativt. Vårrapsen i Närke ser dock fin ut. Skörden i Närke ser just nu ut att gå emot en totalskörd på strax under normala nivåer.

Västmanland

I Västmanland övervintrade höstspannmålen och höstrapsen fint och visar idag stor skördepotential. Även i Västmanland ställde regnen till med problem för höstsådden där vissa områden blev väldigt sent sådda, vilket kommer ge en lägre avkastning och också en relativt sen och utdragen skörd. Den fuktiga väderleken har inneburit ett högt svamp- och skadeinsektstryck vilket också kommer att påverka avkastningen negativt.

Uppland

I Uppland såg höstspannmålen och höstrapsen fin ut efter vintern vilket behövdes då vårens blöta väder frestade på grödan. Idag visar höstgrödorna relativt god skördepotential. Liksom i övriga delar av regionen har man här haft problem med skadesvampar och skadeinsekter som påverkar skördepotentialen negativt. Vårsådden blev blöt och utdragen och vissa delar av Uppland blev sådda så sent som i mitten av juni, andra fält blev inte sådda alls utan trädas till kommande höstsådd. Den utdragna sådden kommer också innebära att skörden sannolikt drar ut på tiden.

Dalarna och Gästrikland

I Dalarna och Gästrikland såddes en större höstareal än normalt, tack vare gynnsamma skördeförhållanden 2020. Höstgrödorna övervintrade överlag bra, men vårens kalla frostnätter innebar vissa förluster. De höstsådda grödorna visar just nu en stor skördepotential. Vårsådden har präglats av kyla och regn, där de stora regnmängderna innebar en mycket sen sådd. Den fuktiga väderleken har också inneburit relativt stora angrepp av skadesvamp och bladlöss vilket påverkar skördepotentialen negativt. Skördepotentialen i vårgrödorna varierar stort, men på totalen ser vi ut att gå emot en skörd under normala nivåer. 

− En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i foderstaten till nötkreatur och lamm, säger Cathrine Wallin.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin - regionchef Svea, Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com