Lantmännen förutspår en bra skörd i mellersta Sverige

Mycket nederbörd har både varit fördelaktigt och ställt till det för grödorna i regionen och skördepotentialen varierar stort mellan områden.

Höstsådden av spannmål 2019 kunde genomföras enligt plan på de flesta håll i regionen, som inkluderar Uppland, Västmanland, Närke, Dalarna och Gästrikland. Sådden av höstraps blev dock lite mindre än normalt, då det kom mycket regn vilket gjorde att det var för blött i markerna för att kunna köra på fälten.

Grödorna etablerade sig väl och vintern var generellt gynnsam för dem; de kom ur vintern i gott skick. Undantaget var en del fält i framförallt Dalarna och Gästrikland, där mycket regnet gjorde att höstgrödorna inte kunde etableras och lantbrukare tvingades så om fälten på våren.

– En stor höstsådd innebär ofta en större totalskörd, då höstsådda grödor avkastar mer än vårsådda grödor. Med undantag för de fält som man var tvungen att så om, så såg det generellt ganska bra ut när vi gick ur vintern, säger Cathrine Wallin, regionchef för region Svea på Lantmännen.

Vårsådden startade tidigt i regionen och kunde i mångt och mycket genomföras enligt plan. Sådden följdes av mycket gynnsamt väder med svala temperaturer och regelbunden nederbörd, vilket gjorde att de vårsådda grödorna kunde bygga kraftiga rötter. Dalarna och Gästrikland drabbades dock återigen av mycket regn, och lantbrukarna tvingades så om en del av de vårsådda fälten.

Något som är utmärkande i år är att vi ser en jämnhet på fälten. Det växer generellt bra på varje kvadratmeter, vilket bidrar till en högre skördepotential.

Cathrine Wallin, regionchef Svea på Lantmännen

Den goda tillgången på nederbörd har varit gynnsam för regionens vallar och betesmarker. Första skörden av vall (som skördas till ensilage och hö) gav god avkastning med god kvalitet och andraskörden, som har påbörjats i de sydligare delarna av regionen, ser också ut att bli bra.

– Idag ser det bra ut på fälten. Regionen, som ofta brukar drabbas av försommartorka, har i år fått mycket nederbörd under växtperioden. Skörden ligger mellan två och fyra veckor bort i de tidigaste områdena, vilket brukar vara områdena runt Mälaren. Händer det inget extraordinärt på väderfronten innan det ska skördas går vi mot en mycket bra skörd. Något som är utmärkande i år är att vi ser en jämnhet på fälten, det växer generellt bra på varje kvadratmeter, vilket bidrar till en högre skördepotential, säger Cathrine Wallin.

Kommentarer per landskap

Närke

I Närke ser den höstsådda spannmålen och oljeväxterna överlag bra ut och kommer troligen att kunna avkasta över medelnivå. De vårsådda grödorna har etablerat sig väl och har generellt fått bra med regn under växtperioden; de ser ut att ge god avkastning. Den gröda som har haft det lite tufft med etableringen under våren är vårrapsen. Jordlopporna har varit till besvär och vissa fält har fått sås om. Den vall som hittills har skördats visar på en bra volym av god kvalitet.

Västmanland

I Västmanland ser den höstsådda spannmålen och oljeväxterna ut att ha stor skördepotential. Årets areal av höstsådd raps är mindre än normalt, då det kom mycket nederbörd under en period, vilket gjorde det omöjligt för lantbrukarna i regionen att komma ut på fälten. På senhösten blev det snabbt kallare och grödorna hann inte etablera sig före vintern. De vårsådda grödorna ser generellt fina ut och förväntas ge en bra avkastning per hektar. I Västmanland odlas det mycket havre i år och den ser fin ut. Efterfrågan på havre har ökat och lantbrukarna odlar nu fler hektar än vanligt för att kunna möta efterfrågan. Den vall som har skördats ser hittills mycket bra ut både vad gäller volym och kvalitet.

Uppland

De höstsådda grödorna i Uppland ser generellt bra ut. Gynnsamt väder, med en hel del nederbörd, har ökat skördepotentialen och på många håll ser vi ut att gå mot en hög avkastning per hektar. För att få upp proteinhalten i en så kraftig gröda som exempelvis höstvete har lantbrukarna tillfört mycket extra växtnäring i år. Höga proteinnivåer efterfrågas i det vete som skall användas till bland annat bagerimjöl. Även de vårsådda grödorna ser mycket fina ut efter en gynnsam vår och försommar. Den första, och i vissa områden även den andra, vallskörden har givit bra med grönmassa och är av bra kvalitet.

Dalarna och Gästrikland

Vi ser en relativt stor variation hos grödorna i Dalarna och Gästrikland, med allt från mycket fina fält till relativt tunna bestånd. Mitten av september var mycket blöt vilket innebar att de höstgrödor som såddes sent inte kunde etablera sig på ett optimalt sätt och en del fält fick sås om i våras. Även vårsådden var varierande. Vi hade en relativt tidig vårsådd, men kyla och mycket regn före grödans uppkomst gjorde att även en del av den tidigt vårsådda arealen fick sås om. I de områden med varmare och lättare jordar klarade sig grödan bättre. Avkastningsmässigt är det större variationer i Gästrikland och Dalarna än vad vi ser i övriga delar av region Svea, och skördepotentialen förväntas variera mellan under normalskörd och över normalskörd. Lantbrukarna i regionen kunde däremot skörda en fin första vallskörd, både avseende volym och kvalitet.

Läs Lantmännens skördeprognos för hela landet

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin - regionchef Svea, Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: cathrine.wallin@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com