Lärkrutor har en positiv effekt på antalet sånglärkor under hela häckningssäsongen. Det visar en ny rapport som Lantmännen tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och forskare vid SLU.

Visste du att...

Sånglärkan kan lyfta så högt som 200 meter upp i luften och sjunga mer än en timme i sträck, även om de flesta fåglarna stannar på runt 100 meters höjd och i genomsnitt sjunger fyra minuter.

Vad är en lärkruta?

En lärkruta är en osådd yta på åkern där lärkor kan landa och hitta mat, så kallade lärkrutor.

I Sverige har tre av fyra sånglärkor försvunnit i takt med förändringarna i odlingslandskapet under de senaste 40 åren, med allt större fält och tätt växande grödor. För att bidra till en positiv utveckling har svenska lantbrukare runtom i landet börjat anlägga så kallade lärkrutor. Lärkrutor är ett av kriterierna i Lantmännens hållbara odlingsprogram, Klimat & Natur.

Lärkrutor vänder den negativa trenden

De osådda lärkrutorna på åkrarna har nu visat sig skapa den variation som fågeln behöver och bidrar till att vända den negativa trenden. Antalet revirhävdande lärkor ökar med upp till 60 procent på fält med lärkrutor, visar en ny studie som forskare vid SLU tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och Lantmännen.

Biologisk mångfald och välfungerande ekosystemtjänster är viktiga delar av Lantmännens arbete för en hållbar utveckling.

Pär-Johan Lööf, projektledare Innovation på Lantmännen Forskning och Utveckling

Tydlig effekt för antalet sånglärkor

Lärkrutornas effekt har undersökts i en studie som genomfördes under tre häckningssäsonger 2015–2017 i höstvetefält på gårdar i Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppland. På varje gård studerades fält med och utan anlagda lärkrutor.

Totalt i studien ingick 38 gårdar med totalt 113 fält varav 64 med lärkrutor och 49 utan. Studien visar att lärkrutor ger tydlig effekt för antalet sånglärkor i de undersökta områdena. På fält med lärkrutor är det fler lärkor som häckar, troligen överlever fler ungar och det verkar som att lärkor från närliggande områden söker sig till fält med lärkrutor.

Driver på utvecklingen i rätt riktning

Pär-Johan Lööf, projektledare Innovation på Lantmännen Forskning och Utveckling, har varit med i framtagandet av rapporten från Lantmännens sida och är själv en intresserad och engagerad fågelskådare. Han är också involverad i flertalet andra innovationsprojekt med syfte att främja den biologiska mångfalden.

– Biologisk mångfald och välfungerande ekosystemtjänster är viktiga delar av Lantmännens arbete för en hållbar utveckling. Lärkrutan, som ingår i vårt odlingsprogram Klimat & Natur, bidrar med mervärden för lantbrukare, miljön och sånglärkan och de nya resultaten visar att vi tillsammans driver på utvecklingen i rätt riktning, säger han.

Antal sånglärkerevir ökar

Antalet sånglärkerevir per hektar (+/- standardfel) på fält med och utan (kontroll) lärkrutor för gårdar i Halland, Östergötland, Skåne, Uppland och Västergötland.

Sånglärkan är en hotad art

På våren kommer sånglärkan till Sverige och sjunger över åkrar och ängar. Den är ett tecken på att det finns förutsättningar för biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Sånglärkan är dock en hotad art. Under de senaste 40 åren har antalet lärkor i hela Europa minskat med hälften. I Sverige har tre av fyra lärkor försvunnit under samma period.

Bra indikator på landskapstypen

Att vända sånglärkans nedgång handlar om mycket mer än att bara bevara en folkkär art. Lärkorna lever hela sina liv i åkerlandskapet och kan ses som en bra indikator på tillståndet för hela denna landskapstyp. Att göra det bättre för sånglärkan kan med andra ord innebära att vi även gör det bättre för oss själva.

Lärkrutor gynnar både lärkor och lantbrukare

Att hitta ett system där både effektiv produktion av mat och biologisk mångfald samt ekosystemtjänster – såsom vattenreglering, jordmånsbildning och pollinering – ryms är av stor vikt. Detta är möjligt redan idag genom att utveckla mer hållbara odlingsmetoder.