Växtförädling – en framtidslösning med stor potential

På Lantmännen arbetar vi för att öka produktiviteten och lönsamheten i svenskt jordbruk, samtidigt som klimatavtrycket ska minska enligt Lantmännens vision Framtidens Jordbruk. Tidplanen för omställningen av jordbruket är kort – endast 26 skördar återstår till 2050 då Lantmännens målsättning är att svenskt jordbruk ska ha nått klimatneutralitet.

Sett till branschen är det en kort tid och det är inte alltid lätt att ändra på odling där planeringshorisonten är lång, men med växtförädling är det dock möjligt. I Svalöv ligger Lantmännens nya Framtidsgård och växtförädlingsanläggning.

Sedan oktober 2023 är Desireé Börjesdotter Lantmännens växtförädlingschef med uppdrag att växla upp investeringen i Svalöv. Desireé berättar att de på Framtidsgården Svalöv genom ny avancerad set-up och utrustning nu kan effektivisera växtförädlingsprocessen och få fram nya sorter med bättre egenskaper och avkastning än tidigare.

Vår satsning på att integrera genomisk selektion och speed breeding i den traditionella växtförädlingen öppnar spännande möjligheter, och i kombination får vi det bästa av flera världar.

Desireé Börjesdotter, Växtförädlingschef, Lantmännen

Genomisk selektion är en relativt ny växtförädlingsmetod som börjat användas allt mer. Kortfattat går metoden ut på att identifiera genetiska markörer och dessas koppling till olika egenskaper när man gör urvalen. Förloppet med utveckling av korsningsföräldrarna skyndas på, vilket förbättrar basen. Informationen från DNA-sekvenseringen hjälper sedan växtförädlarna att kombinera korsningsföräldrarna. Med speed breeding i odlingskamrarna ges möjlighet till fler odlingsgenerationer per år.

-Under vintern 2023–2024 har vi ökat aktiviteterna i våra nio odlingskammare, där vi använder den nya metodiken på vårvete, havre, korn, höstvete och rågvete.

I uppdraget för Framtidsgården Svalöv ligger att ta fram konkurrenskraftiga sorter, alltså sorter som fungerar i praktiken varför de också måste testas skarpt i odlingsområdet. Urval i fältförsök under flera säsonger är därför fortfarande en mycket viktig del av utvecklingsarbetet. Något som Lantmännens tre Framtidsgårdar, Bjertorp, Viken och Svalöv, erbjuder goda förutsättningar för. Utöver de tre Framtidsgårdarna omfattar Lantmännens försöksnätverk cirka 20 platser i Sverige, och dessutom platser i andra länder. 

FAKTA

På Framtidsgården Svalöv finns årligen cirka 130 hektar försök och 50–60 hektar uppförökningar. Summerat sås årligen knappt 90 000 parceller och lantbruket brukar cirka 1400 hektar totalt sett.

Under 2020 etablerade Lantmännen konceptet Framtidsgård i och med Bjertorp som fokuserar på växtodling. Året därpå 2021 utsågs ytterligare en Framtidsgård, Viken, med inriktning på animalievärdekedjan. Framtidsgården Svalöv lanserades i juni 2022, med inriktning mot växtförädling.