Lantmännens Forskningsstiftelse stöttar framtidens jordbruk med 15 miljoner kronor

Nyheter, 2024

Lantmännens Forskningsstiftelse presenterar nu fördelningen av 28 miljoner kronor till innovativa projekt som inkommit under utlysningen 2023. Av dessa går 15 miljoner kronor till den lantbruksnära forskningen.

Sedan 1986 har stiftelsen investerat i forskning längs hela värdekedjan. Bland annat har man skapat ett nätverk av forskare som tillsammans arbetar för att öka produktiviteten inom jordbruket och minska klimatpåverkan för att säkra livsmedelsförsörjningen och skapa ett mer robust matsystem.

– Bland de nya projekten fokuserar flera på ökad produktivitet och resurseffektivitet vilka genererar avgörande kunskap för att forma framtidens hållbara jordbruk, säger Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännens Forskningsstiftelse.

För att säkerställa bred förankring och säkerställa nyttan för svenskt lantbruk bedöms alla ansökningar av beredningsgrupper bestående av företrädare från akademin, Lantmännens tjänstemän och Lantmännens medlemmar – det vill säga aktiva svenska lantbrukare.

Ett av projekten ska undersöka utsädets skjutkraft – dess förmåga att växa – för att utveckla ett bättre mått på utsädeskvalitet med förbättrad uppkomst och möjlighet till högre skördar vid olika odlingsförhållanden. I ett annat projekt ska metodik för snabbare och mer exakt analys av utsädesburna sjukdomar utvecklas, vilket kan bidra till förbättrad bekämpning av växtsjukdomar och effektivare växtförädling. Medel har även beviljats till ett projekt där forskare tillsammans med Lantmännen ska vidareutveckla bildanalyser av spannmål med hjälp av AI-teknik.

Ett annat viktigt projekt fokuserar på precisionsodling och att minska "skördegapet", det vill säga skillnaden mellan fältets maximala potential och nuvarande skördeutfall. Genom att förstå fältets variation och möjliga potential kan insatserna anpassas, högre skördar uppnås och livsmedelsförsörjningen tryggas. Projekten, som syftar till att optimera skörden med hjälp av satellitdata, gårdsspecifik fältdata och beslutsstödsystem, ger avgörande kunskap för att säkerställa hållbar odling med god avkastning och kvalitet under varierande klimatförhållanden.

Sammanfattningsvis hoppas Lantmännen att resultaten från projekten kommer att stärka både växtodlingen och animalieproduktionen i Sverige, med ökad produktivitet och minskad klimatbelastning. Lantmännen och Forskningsstiftelsen har en unik position för att använda kunskapen i olika verksamheter och skapa värde genom hela värdekedjan. Det kan ske genom produktinnovationer, processförbättringar och nya affärsmodeller som bidrar till ett mer livskraftigt jordbruk.

– Under årens lopp har vi deltagit i över femhundra forskningsprojekt och studier, och vi kommer fortsätta att bygga på vår kunskap. Långsiktiga forskningssatsningar är avgörande för att driva på omställningen, lösa hållbarhetsutmaningarna och stänga Innovationsgapet till 2050. Det är med glädje vi, jag och mina kollegor, bidrar till denna omställning, avslutar Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännens Forskningsstiftelse.

För mer information, kontakta gärna: 

Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännens Forskningsstiftelse
E-post:
helena.fredriksson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com