Starkt resultat för Lantmännen – men stort lönsamhetstapp i den svenska livsmedelsverksamheten

Finansiella rapporter, 2023

Lantmännens resultat för första tertialet 2023, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 826 MSEK – en klar förbättring jämfört med föregående års resultat på 638 MSEK för samma period.

Den övergripande positiva trenden från förra året fortsatte under de fyra första månaderna av 2023, och Lantmännen levererade det högsta resultatet någonsin för första tertialet.

– Division Lantbruk fortsatte att utvecklas stabilt, samtidigt som framförallt division Energi och affärsområde Swecon åter levererade mycket starka resultat. Resultatet i division Livsmedel ökade också jämfört med föregående års mycket svaga första tertial, dock helt drivet av den internationella verksamheten. Resultatet från den svenska livsmedelsaffären har däremot minskat med drygt 30 procent och verksamheten står inför fortsatta utmaningar, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruks resultat ökade jämfört med föregående år: 138 MSEK (120). Det högre resultatet var framförallt drivet av den svenska lantbruksverksamheten. Förutsättningarna var under början av året goda för en normalstor svensk skörd, men under maj har osäkerheten ökat – bland annat till följd av den sena och torra våren i flera viktiga odlingsområden. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten var högre än föregående år. Lantmännen Maskin visade ett resultat i nivå med föregående år.

Division Energis resultat uppgick till 333 MSEK (278). Det högre resultatet berodde till största del på tillskottet från pelletsbolaget Scandbio, som sedan 1 april 2022 är helägt av Lantmännen. Resultatet i Lantmännen Biorefineries var något lägre än föregående år.

Division Livsmedels resultat ökade till 259 MSEK (135). Divisionen hade ett mycket svagt första tertial förra året på grund av att kostnaderna för råvaror och övriga insatsvaror snabbt sköt i höjden samtidigt som kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kund släpade efter. Divisionens resultatförbättring i första tertialet 2023 berodde helt på att de internationella verksamheternas resultat stärktes. Resultatet från divisionens svenska affärer minskade däremot med drygt trettio procent och verksamheten möter fortsatta utmaningar – primärt i form av höga marknadspriser på råvaror delvis drivet av den svaga svenska valutan.

Affärsområde Swecon levererade ett resultat på 256 MSEK (162). Försäljningen har ökat inom samtliga områden; omsättningen i reservdelsaffären var på historiskt höga nivåer, och efterfrågan på hyresmaskiner har ökat kraftigt. Flertalet marknadsindikatorer pekar fortsatt på en avsvalnande marknad för anläggningsmaskiner, och orderingången stabiliserades under tertialet på en lägre nivå än tidigare.

Affärsområde Fastigheters resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 79 MSEK (98). Det lägre resultatet berodde framförallt på att Lantmännen Agrovärme, som tidigare ingick i affärsområdet, avyttrades i september 2022.

– Lantmännen fortsätter investera för framtiden – bland annat i den svenska infrastrukturen för spannmål, i produktion av växtbaserade proteiner och i ett nytt bageri i Rumänien, som stärker vår position i sydöstra Europa. Den stora osäkerheten och snabba förändringar i vår omvärld gör att det är svårt att sia om framtiden, men Lantmännens starka finansiella ställning är betryggande och gör att vi kan parera de utmaningar vi möter, säger Magnus Kagevik.

Delårsrapporten finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 08:00 CET.