Lantmännens föreningsstämma 2020

2020, Nyheter

Lantmännens årliga föreningsstämma genomfördes i år som webbsändning på grund av coronapandemin. Noterbara beslut från stämman var att 733 miljoner kronor ska delas ut till medlemmarna, aktiva svenska lantbrukare, och att Jan Ehrensvärd väljs in som ny styrelseledamot.

De ordinarie stämmoförhandlingarna pågick den 7 maj mellan kl. 10.00 och 13.00 och de 101 fullmäktige deltog, röstade och gjorde inlägg via webb. Stämmoledningen samlades på Lantmännens huvudkontor i Stockholm och den intresserade kunde följa förhandlingarna via webben. Ordförande Per Lindahl inledde på temat "Att kombinera empati och affärsmässighet” och talade om hur den föreslagna utdelningen till medlemmarna gynnar svenskt lantbruk.

– Det goda resultat som vi kan visa upp idag skapar möjligheter, det visar att vi har en kooperativ modell som fungerar. Det unika med vår utdelning är det går till 20 000 aktiva svenska lantbrukare som arbetar ute i landet för att trygga svensk livsmedelsförsörjning, säger Per Lindahl.

Därefter tog nytillträdde ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson över ordet för att sammanfatta årsbokslutet 2019.

–  Det känns fantastiskt roligt att sammanfatta ett år där samtliga divisioner och affärsområden presterade bättre än föregående år och att koncernen som helhet flyttade fram sina positioner inom de flesta verksamhetsområden. Nettoomsättningen har ökat under året med mer än 10% till över 48 miljarder kronor.

Christian_780x500.jpg
Lantmännens ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson. 

Christian Johansson konstaterade också att årets utdelning är den största i Lantmännens historia och uppgår till 733 miljoner kronor, som delas ut till Lantmännens medlemmar. Efter ekonomiredogörelsen fick Per Olof Nyman, vd och koncernchef, ordet för att prata övergripande om ekonomi och strategi för koncernen samt hur coronaproblematiken tydliggör vikten av en väl fungerande livsmedelssektor.  

– Vår målsättning är att ta ett ledarskapsansvar inom samtliga områden och initiativ som vi är med och driver för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Genom att etablera goda samarbeten med andra aktörer och jobba näringspolitiskt vill vi se till att vi får rätt stimulans, rätt stöd och rätt intresse från regeringsmakten kring de här initiativen. Vi tycker att vi kommit ganska långt redan och tror att coronakrisen och den påföljande diskussionen om svensk livsmedelsförsörjning kommer att underlätta det här arbetet ytterligare.

Per Olof Nyman redogjorde också för de prioriteringar som Lantmännen arbetar efter i förhållande till coronapandemin. Det handlar om att skydda våra medarbetare, skydda våra affärer och ta ett samhällsansvar.

– Som företag är Lantmännen systemkritisk för livsmedelsförsörjningen i Sverige och som bas ligger ett starkt och framgångsrikt lantbruk. Det är viktigt att vi tar ansvaret genom hela kedjan, ser till att den fungerar från jord till bord och att vi tar tillfället i akt att göra extra insatser där det är möjligt. Till exempel genom att frigöra kapacitet för att tillverka alkohol för hand- och rengöringssprit. Små exempel som visar att många av våra anställda är involverade i arbetet för att ta samhällsansvaret som vi alla måste göra just nu. 

Nyman konstaterade också att Lantmännen står väl rustade i den kris som coronapandemin har fört med sig. Främst tack vara de senaste årens goda resultat, den breda affärsportföljen och alla engagerade medarbetare som dagligen tar ansvar och arbetar lösningsorienterat för att hantera situationen på bästa sätt.

Elisabeth Ringdahl, chef för division Lantbruk, tog sedan vid för att tala om hur Lantmännen ska bli den ledande aktören inom lantbruk i norra Europa. Ringdahl gick igenom huvudpunkterna för divisionens olika delar; Spannmål, Foder och Maskin. Hon talade också om hur verksamheten i Finland ska kunna utvidgas samt hur satsningar inom digitalisering, inklusive den webbaserade portalen LM2, ska hjälpa divisionen att utvecklas ytterligare. Avslutningsvis betonade Ringdahl vikten av att följa med i den tekniska utvecklingen och uppmanade stämmodeltagarna att följa med i divisionens arbete för att utveckla framtidens gårdar.

– För ett par år sedan försökte jag spana in i framtiden för lantbruket, hur kommer framtidens gård se ut och påverkas av den nya tekniken? Nu har vi börjat bygga upp framtidens gårdar på Bjärttorp och i Svalöv, vi försöker utnyttja den nya tekniken och knyta an till Framtidens Jordbruk och hållbarhet för det ska gå hand i hand. Jag hoppas kunna visa mycket mer av det under året som kommer.

imagezj3l5.png
Det krävdes en stor uppsättning teknik och kompetent supporthjälp för att genomföra stämman digitalt. 

Efter detta genomfördes stämmoförhandlingarna som inleddes med fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av föreningens vinst enligt revisorernas förslag. Därefter fastställdes vilka som ska ingå i styrelsen för det kommande året. Stämmoordförande Åsa Odell konstaterade att stämman beslutat att ledamöterna Sonat Burman-Olsson och Per Wijkander omvaldes på två år samt att Jan Ehrensvärd valdes in som ny ledamot i styrelsen för två år. Jan Ehrensvärd, som närmast kommer från LRF där han varit styrelsemedlem, var med på länk från sin gård i Tomelilla i Skåne för att presentera sig för stämman.

– Efter några lärorika år i LRF:s styrelse så ska det bli spännande att komma in på insidan av Lantmännen. Ni har haft en imponerande utveckling de senaste åren och i kombination med att jag tror väldigt mycket på svensk växtodling, så känns det här väldigt inspirerande. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från det kundnära sälj- och marknadsarbetet men även i den spännande internationella affär som ni i Lantmännen byggt upp.

Fem motioner hade kommit in till årets stämma. Styrelsen föreslog dock att flytta fram motionsbehandlingen, då man menade att webbstämmor inte är ett optimalt format för att diskutera motioner. Stämman gick på styrelsens förslag.

Efter stämmoförhandlingarna så tackade styrelseordförande Per Lindahl medarbetare som lämnar sina uppdrag och förtroendeposter inom Lantmännen och kort därefter förklarade han föreningsstämman avslutad.

Se hela stämman i efterhand här