Lantmännen presenterar vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen presenterar idag en ny rapport – Framtidens jordbruk – som beskriver vägen mot ett än mer hållbart svenskt jordbruk. Enligt rapporten kan vi öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i linje med Parisavtalet. Vi har 30 skördar på oss att nå ett klimatneutralt jordbruk.

Klimatpåverkan från jordbruket måste minska för att mildra klimatförändringarna globalt. Lantmännen har nyligen fastställt ett nytt klimatmål: att skapa förutsättningar för en än mer hållbar odling med halverad klimatpåverkan vart tionde år för att nå klimatneutralitet 2050. I samband med det nya klimatmålet presenterar Lantmännen en rapport som beskriver hur omställningen av svensk växtodling kan möjliggöras.

– Med utgångspunkt i vårt klimatmål har vi tagit fram rapporten om framtidens jordbruk, som är unik i sitt slag. Enligt våra bedömningar finns det en stor potential för det svenska jordbruket att öka produktionen och säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, och samtidigt minska påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald. För att göra detta krävs en kraftsamling på nationell basis. Vi har 30 skördar på oss till 2050, säger Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd.

Elva områden har identifierats som viktiga för att kunna nå ett än mer hållbart svenskt jordbruk till 2050, sett till produktiviteten, planeten och plånboken. Några exempel på områden med stor potential är precisionsodling, digitalisering, ”optimal management”, växtförädling samt fossilfritt bränsle.

– Våra resultat visar att omställningen är möjlig, men det kommer att krävas en rad åtgärder och mer samarbete. Lantmännen och våra medlemmar, 25 000 svenska lantbrukare, fortsätter att driva på utvecklingen av det svenska jordbruket, men vi kommer inte på egen hand att kunna utveckla alla lösningar, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Sverige har ett av världens mest hållbara jordbruk. Vägen till framtidens jordbruk med sikte på 2050 kommer dock att kräva mer; insatser från aktörer genom hela värdekedjan ända fram till slutkonsument, att svensk hållbart producerad mat måste värderas högre, bred implementering av bästa möjliga teknik samt politiska styrmedel och konkurrensförutsättningar som premierar hållbara odlingsmetoder och insatsvaror. Inte minst krävs kraftigt ökade resurser till forskning och innovation för att realisera potentialen.

Mer om rapporten
Rapporten har tagits fram av Lantmännen, med avgörande bidrag från egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter samt en extern referensgrupp som har haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv. I rapportens externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet, Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Anders Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.

Ta del av Lantmännens rapport ”Framtidens jordbruk – vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050” i sin helhet här: www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk

För mer information, kontakta gärna:

Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen
Tel: 0703 28 97 92
E-postclaes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com