Lantmännen delade ut stipendium till framstående student inom Agribusiness

Pressmeddelanden, 2017

Lördagen den 16 december hölls examensbal för bland annat agronomer på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, var på plats för att dela ut Lantmännens och Ultuna Studentkårs Agribusiness-stipendium.

Agribusiness-stipendiet är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna. Stipendiet är en belöning till ett framstående studentarbete för en hållbar intensifiering gällande Sveriges livsmedelsproduktion. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om hur produktiviteten och lönsamheten inom svenska lantbruksföretag kan öka på ett långsiktigt hållbart sätt.

Årets stipendiat är Georg Eriksson, nyutexaminerad ekonomagronom. Georg får stipendiet för sitt mastersarbete Future food production - Exploring Swedish farmers' complex decision-making space.

Utdrag ur motiveringen: "Georg belyser i sitt arbete en högst aktuell fråga för svenskt lantbruk, nämligen den nationella livsmedelsstrategin och vilka fördelar och nackdelar den kan förväntas få för olika lantbrukssegment. Det är ett viktigt arbete som kan bidra till en ökad förståelse för hur ett policybeslut kan påverka olika lantbrukssegments förutsättningar och lönsamhet på vitt skilda sätt. Arbetet är välgjort, presenterat på ett sätt som gör det lätt att ta till sig och mycket aktuellt med sin framåtblickande ansats om lantbrukets motståndskraft vid framtida osäkerheter och förändringar".

För mer information, kontakta gärna: 

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel: 0706 51 89 33
E-post: patrik.myrelid@lantmannen.com

Beatrice Ramnerö, strategianalytiker på Lantmännen
Tel: 0706 51 89 33
E-post: beatrice.ramnero@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här