Etanol och livsmedel tynger Lantmännens resultat

Finansiella rapporter, 2012

Lantmännens resultat för första kvartalet är svagare än föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till 13 MSEK – att jämföra med 134 MSEK för samma period föregående år. Den fortsatt mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål, liksom en fortsatt stark priskonkurrens och svagare efterfrågan inom flertalet livsmedelskategorier, är de främsta anledningarna till det lägre resultatet. Divisionerna Lantbruk och Maskin fortsätter att utvecklas stabilt, och Lantmännen Lantbruks insatsgrundande verksamhet går bättre än föregående år.

– Trenden från förra årets sista kvartal fortsätter även under det första kvartalet i år. Våra verksamheter inom divisionerna Lantbruk och Maskin fortsätter att utvecklas stabilt, och den insatsgrundande verksamheten går bättre än föregående år - men vi möter fortsatta utmaningar inom divisionerna Energi och Livsmedel, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 21 MSEK (31 MSEK) för kvartalet. Den svenska insatsgrundande verksamheten hade en stabil resultatutveckling, och visar ett något förbättrat rörelseresultat på 37 MSEK (27 MSEK). Förbättringen är främst ett resultat av Lantmännen Lantbruks åtgärdsprogram, som lett till högre effektivitet och en bättre fungerande verksamhet.

Division Maskin hade en likaledes stabil utveckling, och visar ett rörelseresultat på 18 MSEK (17 MSEK). Resultatet för Swecon är starkare än föregående år, medan resultatet i lantbruksmaskinverksamheten är något lägre än förra året – främst beroende på sämre marknadsutveckling, leveransförseningar från huvudleverantör, och marginalförsämring.

Inom division Energi innebär den mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål stora utmaningar. Divisionens rörelseresultat för kvartalet uppgick till -47 MSEK (33 MSEK), varav Lantmännen Agroetanol står för -58 MSEK (2 MSEK).

– Den nuvarande prisbilden för spannmål och etanol gör att vi har en allvarlig situation i Lantmännen Agroetanol. Ett resultat på denna nivå – som är samma som i fjärde kvartalet 2011 – är inte långsiktigt hållbart. Vi arbetar intensivt med ytterligare effektivisering av verksamheten för att minska de kostnader vi kan påverka, samtidigt som vi utvecklar möjligheten till att öka andra intäktsströmmar, som till exempel foderprodukter. Avvecklingen av de subventioner som amerikansk etanolindustri har haft, samt åtgärder på EU-nivå som förhindrar att etanol för drivmedelsanvändning importeras under fel tullsats, bedöms ha en positiv påverkan på etanolpriset under andra och tredje kvartalet, säger Per Olof Nyman.

Division Livsmedel visar ett rörelseresultat på 69 MSEK (121 MSEK). Konsumtionsutvecklingen inom flertalet livsmedelskategorier är fortsatt svag, och priskonkurrensen fortsatt hård.

 – De utmaningar vi identifierade i slutet av förra året kvarstår, och har i vissa fall förstärkts. Utmanande prisbilder och minskad efterfrågan innebär att vi måste ta ytterligare krafttag för att försäkra oss om att vi har så konkurrenskraftiga verksamheter och erbjudanden som möjligt. Det gör vi dels genom fortsatt starkt fokus på effektivitet och kostnadsrationaliseringar, men även genom att erbjuda våra kunder nya innovativa produkter och lösningar, avslutar Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta gärna:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, tel 0706 – 57 42 47
Anette Rosengren, kommunikationsdirektör, tel 0702 – 99 59 50

Delårsrapporten finns digitalt på: www.lantmannen.com/delarsrapport