Starkt resultat för Lantmännen 2010

Finansiella rapporter, 2011

Resultatet för 2010 efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 946 MSEK, vilket är en förbättring med 731 MSEK mot föregående år. Alla fyra divisioner visar ett positivt resultat för året, inte minst tack vare väl genomförda besparingsprogram. Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

– Detta är ett starkt resultat som bekräftar att de strategier vi arbetat efter de senaste åren ger resultat. Under 2010 har vi sett stor positiv effekt av våra väl genomförda besparingsprogram, säger Per Strömberg vd och koncernchef för Lantmännen.

Division Lantbruk har en positiv rörelseresultatutveckling 167 MSEK (-99) främst drivet av ett bättre resultat i Lantbruks kooperativa affär. Förbättringen är en följd av att de åtgärdsprogram som är under genomförande. Åtgärdsprogrammet, ETT Lantmännen Lantbruk har lagts fast. Dess främsta syfte är att få till stånd en väl fungerande vardagsverksamhet, att sänka kostnaderna för att förbättra vår konkurrenskraft och att öka fokus på kundernas och leverantörernas behov.

– Vi ser en stabilisering inom lantbruks kooperativa affär, men det är fortfarande en bit kvar innan vi är nöjda, fortsätter Per Strömberg vd och koncernchef för Lantmännen.

Det positiva rörelseresultatet för division Maskin håller i sig från tidigare kvartal. Helårsresultatet för divisionen uppgår till 236 MSEK (64), främst tack vare en stark konjunktur i Sverige vilket gynnat försäljningen av anläggningsmaskiner, samt väl genomförda sparprogram. De nya traktormodellerna från Valtra har mottagits väl i hela Skandinavien och jämfört med föregående år har marknadsandelarna för Valtra ökat på samtliga tre skandinaviska marknader.

Division Energis rörelseresultat uppgår till 125 MSEK (105) där Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Agroenergi utvecklas positivt. Lönsamheten inom Lantmännen Agroetanol är starkt beroende av etanolprisets utveckling och priset på spannmål. Dessa har pendlat stort under året och utgör en fortsatt osäkerhet även inför framtiden.

Division Livsmedel uppvisar ett rörelseresultat i linje med förra årets 784 MSEK (789), men utmaningarna med högre råvarupriser fortsatte att sätta press på marginalerna under det fjärde kvartalet.

Styrelsen har beslutat att lämna återbäring och efterlikvid på 1 procent för lantbruksprodukter samt 0,5 procent på inköp från division Maskin i Sverige, detta motsvarar 95 MSEK. Utdelningsförslag till stämman är 5 procents utdelning på insatskapitalet, motsvarande 68 MSEK och en insatsemission på 177 MSEK. Sammantaget ger insatsutdelning och insatsemissioner en avkastning på 18%. Styrelsen föreslår 5,5%  utdelning på förlagsinsatser.

– Vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta att arbeta med besparingsprogram samtidigt som vi skapar lönsam tillväxt genom att bland annat bygga våra varumärken och jobba för att bli en smalare och vassare koncern, avslutar Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna:
Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91
Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47

Bokslutskommunikén finns digitalt på:

 http://lantmannen.com/bokslutskommunikeer